מיליארדי שקלים של כספי פיצויים ישוחררו

לפי תיקון לחוק קופות הגמל שנכנס השבוע לתוקף, מעסיק יידרש להוכיח שהוא זכאי לכספי הפיצויים בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום העבודה. אם לא עשה כן, העובד יהיה זכאי למשוך את הכסף ללא צורך באישור מהמעסיק

ברבות השנים הצטברו בקופות הגמל סכומים משמעותיים של כספי פיצויים, שלמעשה נותרו "כלואים". זאת, כיוון שלקופת הגמל לא הומצא אישור שחרור כספים מאת המעסיק או לחלופין, לא ניתן פסק דין המורה על שחרור הכספים.

לאחר שוועדת הכספים אישרה זאת לפני כחודש, התפרסם השבוע ברשומות תיקון לחוק קופות הגמל, הקובע כי בתנאים מסוימים לא יידרש העובד להציג אישור שחרור פיצויים לצורך משיכת הכספים מהקופה. התיקון נכנס לתוקף לאלתר.

אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי וממונה ציות ואכיפה בהלמן אלדובי גמל ופנסיה

אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי וממונה ציות ואכיפה פנימית בהלמן אלדובי גמל ופנסיה, מסביר כי לפי התיקון לחוק, ככל שמעסיק סובר שזכותו על הכספים ברכיב הפיצויים שרירה וקיימת, יוכל למשוך את כספי הפיצויים שהפקיד בקופת הגמל של העובד, רק אם יחסי העבודה עם העובד הסתיימו והמעסיק המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל את אחת מהאסמכתאות המפורטות להלן בתוך ארבעה חודשים מיום סיום העסקת העובד:

  • פסק דין הצהרתי המאשר שהעובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, ולפיכך כספי הפיצויים שייכים למעסיק.
  • אסמכתאות לכך שהמעסיק נקט בהליך שיפוטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו לכספי הפיצויים, או שנקט בהליך משפטי לשלילת פיצויי הפיטורים לפי סעיף 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים והתקבלה הכרעה סופית בהליך.
  • הודעה שמלווה עם אסמכתאות שמראה שכספי הפיצויים שהמעסיק הפקיד בגין עובדו ניתנים להחזרה לידי המעביד, כולם או חלקם, על פי הדין או הסכם ההעסקה, בצירוף הודעה מהעובד שנחתמה על ידו לאחר מועד סיום יחסי העבודה, שכספי הפיצויים ניתנים להחזרה לידי המעסיק.

אם בתוך ארבעה חודשים לא פנה המעסיק לקופת הגמל כאמור, העובד זכאי למשיכת רכיב הפיצויים ללא צורך בהמצאת אישור מעסיק, ולמעסיק לא תהיה טענה כלפי החברה המנהלת בשל תשלום הכספים לעובד.

יצוין כי מעסיק יוכל למשוך את הכספים כאמור גם אם הגיש לחברה המנהלת פסק דין הצהרתי לאחר ארבעה החודשים כאמור ובלבד שהעובד טרם משך את הכספים.

יודגש כי הוראות החוק יחולו גם על יחסי עבודה שהסתיימו טרם כניסת התיקון לתוקף. כלומר, בתוך ארבעה חודשים מה-8 ביולי 2018, עובדים שסיימו את עבודתם עד ה-8 ביולי השנה יהיו זכאים למשיכת כספי הפיצויים שלהם מהקופה על פי הכללים כאמור.