הרשות מציעה לאפשר אישור ביטוח נוסף במסגרת החוזר "אישור קיום ביטוח"

הרשות מציעה לאפשר אישור ביטוח נוסף במסגרת החוזר "אישור קיום ביטוח"

החוזר פורסם בדצמבר 2019, וההצעה כעת באה בעקבות פניות לרשות הנוגעות לצרכים שונים של ציבור המבוטחים, מדובר ב"אישור על הסכמה לעריכת ביטוח" המופק למבקש האישור המצהיר על נכונות של חברת ביטוח להתקשר עמו לטובת חוזה ביטוח

יש לאפשר אישור ביטוח מסוג נוסף במקרים בהם טרם קיימת התקשרות בין מבקש האישור לבין חברת הביטוח – קרי במקרים שבהם נדרש מועמד לביטוח להציג נכונות של חברת ביטוח לבטח אותו, כך מציעה רשות שוק ההון בטיוטה שפרסמה.

כמו כן, היא מציעה לחדד את החריג מתחולתו של החוזר בעניין אישורי קיום ביטוח שנקבעו במסגרות חיקוק. בתחילת חודש דצמבר 2019 נכנס לתוקפו החוזר "אישור קיום ביטוח". ברשות מציינים שהתקבלו אצלה פניות הנוגעות לצרכים שונים של ציבור המבוטחים, אשר התגלו לאחר הנפקת אישורים בפורמט שנקבע במסגרת החוזר, ולכן הם מציעים שינוי זה כעת.

החוזר המקורי נכנס לתוקף בעקבות ריבוי דרישות להנפקת אישורי ביטוח שונים בגין אותה פוליסה, שמטיל עלויות גבוהות על מבוטחים, מהווה חסם להתקשרויות ואף יוצר אי בהירות ביחס לכיסויים הקיימים למבוטח. במסגרת החוזר נקבעו הוראות להסדרת התנהלות חברות ביטוח וסוכני ביטוח בהנפקת אישור קיום ביטוח, שכן במקרים רבים מבקש המזמין מהמבוטח להציג לו אישור ביטוח בנוסח מסוים שהכתיב המזמין ולעיתים אינו תואם את הוראות הפוליסה של המבוטח.

כעת, מדובר ב"אישור על הסכמה לעריכת ביטוח" המופק למבקש האישור – לרוב בהתאם לדרישה הקיימת במסגרת מכרזים – אשר מצהיר על נכונות של חברת ביטוח להתקשר עמו לטובת חוזה ביטוח בהתאם להצעה שנוסחה בכפוף לתנאי המכרז.

ברשות מנמקים, כי צורך זה עולה לרוב בשלב בדיקת היתכנות, טרם ביצוע התקשרות בין מבקש האישור לבין מועמד לביטוח, ונפוץ בעת עריכת מכרז או מתן הצעת מחיר על ידי מבקש האישור. במצבים אלה, אישור קיום הביטוח יהיה מסויג בהערה המשולבת בנספח, לפיה האישור מהווה הסכמה עקרונית לעריכת ביטוח.

עוד הם מוסיפים, כי לאור הרצון לאפשר תחרות ומתן אפשרות למבוטחים למעבר בין חברות ביטוח, מוצע לעדכן כי גם במקרה של מעבר המבוטח בין חברות ביטוח, הוא יזכה לאותה הקלה בנוגע להפקת אישור קיום ביטוח עבור חוזה שנכרת בינו לבין מבקש האישור טרם מועד התחילה. זאת, בדומה למבוטח אשר חידש את פוליסת הביטוח אצל חברת ביטוח לתקופה נוספת.

חברת הביטוח תוכל להפיק את אישור קיום הביטוח במבנה שקדם לחוזר בכפוף להצהרה כתובה מצד מבקש האישור על כריתת החוזה טרם מועד זה.