הרשות משווה בין הבנקים לגורמים חוץ בנקאיים בשיתוף פעולה עם המוסדיים

הרשות משווה בין הבנקים לגורמים חוץ בנקאיים בשיתוף פעולה עם המוסדיים

שוק האשראי החוץ בנקאי התפתח בשנים האחרונות וחל גידול משמעותי באשראי הניתן על ידי גופים מוסדיים, אך כמעט כולו מופנה לעסקים גדולים בלבד

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרסמה היום חוזר הקובע כי תוגדל תקרת ההשקעה של הלוואות אותן מעמידים גופים מוסדיים, בשיתוף פעולה עם גורמים חוץ-בנקאיים, לגובה תקרת ההשקעה הקיימת כיום לעניין הלוואות שמעמידים גופים מוסדיים בשיתוף פעולה עם הבנקים.
על פי הרשות, ההחלטה שנעשתה בשיתוף עם משרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה, תאפשר הזרמת אשראי ביתר קלות לעסקים הקטנים והבינוניים, האחראים ליותר ממחצית מהתוצר העסקי בישראל, בעוד הם מקבלים רק כרבע מהאשראי העסקי. זאת, בין היתר, כיוון שהם מסתמכים כמעט לחלוטין על המערכת הבנקאית.
שוק האשראי החוץ בנקאי התפתח בשנים האחרונות וחל גידול משמעותי באשראי הניתן על ידי גופים מוסדיים, אך כמעט כולו מופנה לעסקים גדולים בלבד. הגופים המוסדיים כמעט ואינם  מעמידים במישרין הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. במקרים בהם הגופים המוסדיים מעניקים הלוואות מסוגים אלו, הם עושים זאת באמצעות הסתמכות על חיתום של צד שלישי.
במרץ שחלף דיווחנו בפוליסה על מאמץ של משרד הכלכלה והתעשייה לגרום למוסדיים להגדיל את ההלוואות שהם נותנים לעסקים הקטנים. במסגרת המאמץ פורסם מכרז שהבטיח מענק של 25 מיליון שקל לזוכים בו, אך התגובות של המוסדיים היו פושרות למדי.
כחלק מפעילות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים להגברת התחרות בשוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, פרסמה הסוכנות מכרז להקמת תאגידים למתן אשראי חוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים.
בהתאם למכרז, גופים חוץ בנקאיים יהוו גוף מתפעל אשר יעניק הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים תוך התקשרות עם גוף מוסדי שיהווה את המקור הכספי להלוואות אלו. זאת מתוך מטרה לפתח שוק אשראי חוץ בנקאי שיגביר את התחרות בתחום זה עבור העסקים קטנים ובינוניים. הסוכנות צפויה להכריז על הזוכים במכרז במהלך השבועיים הקרובים.
על פי הרשות, ההחלטה תעודד השתתפות גופים מוסדיים במכרז לעסקים קטנים ובינוניים, ותאפשר להעלות את תקרת ההשקעה להלוואות הניתנות על ידי גופים חוץ בנקאיים בעלי רישיון מורחב, במסגרת המכרז, למתן אשראי ל-5 מיליון שקל בדומה לבנקים. היום, לאחר קבלת הערות הציבור, פרסמה הרשות את החוזר הסופי.
ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון: " שיתופי הפעולה בין המוסדיים לגופים החוץ בנקאיים  יגבירו את  התחרות למתן אשראי במשק הישראלי, באמצעות יצירת אלטרנטיבה למערכת הבנקאית עבור העסקים הקטנים והבינוניים המהווים את עמוד השדרה של הכלכלה. נמשיך לקדם את שוק האשראי החוץ בנקאי, תוך הפעלת רגולציה אחראית ושקולה".
רן קויתי מנהל הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה: "במסגרת פעילותנו להרחבת היצע האשראי, גילינו כי קיימת הפליה בין הבנקים לבין נותני אשראי חוץ בנקאי, ביכולת שלהם לתת הלוואות מגופים מוסדיים. אני מודה ליו"ר הרשות שנענה לפנייתי לתיקון אפליה זו. השינוי הנוכחי יאפשר את הרחבת מתן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים מהכספים הרבים המנוהלים כיום על ידי גופים מוסדיים באמצעות גופים חוץ בנקאים. צעד זה מהווה נדבך נוסף בהגברת התחרות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים".