מה אמורה לעשות קרן פנסיה שמקבלת כסף ממעסיק ללא טופס הצטרפות וללא הסכם בתוקף?

מה אמורה לעשות קרן פנסיה שמקבלת כסף ממעסיק ללא טופס הצטרפות וללא הסכם בתוקף?

בפברואר 2017 פרסמה הרשות טיוטת חוזר שקובעת כי ללא טופס הצטרפות או הסכם ברירת מחדל – אסור לקרן הפנסיה לקלוט את הכספים. טיוטת חוזר עם הנחיה ברוח זו פורסמה בפברואר 2017, אולם חוזר סופי מעולם לא פורסם. ברשות שוק ההון מסרו לפוליסה: עמדת הרשות הובעה במכתב הנלווה לטיוטת החוזר

קרוב לשבועיים לאחר כניסתו לתוקף של המכרז השני ברפורמת קרן ברירת מחדל – ובשוק קיימת לקונה שמקשה על יישום הרפורמה. מדובר בסיטואציה בה מעסיק ללא הסכם (בעיקר מקרים בהם הסכמי ברירת מחדל בדמי ניהול מקסימליים שפג תוקפם במרץ 2018) ממשיך להעביר כספים לאותה קרן. מתעוררת השאלה – האם לקרן מותר לקלוט את אותם כספים? ואם לא, כיצד היא אמורה לפעול?

נכון למועד זה, האמירה היחידה של הרגולטור בנושא זה באה לידי ביטוי במסגרת טיוטת חוזר "הוראות לעניין בחירת קופת גמל" מפברואר 2017. בטיוטת החוזר נקבע, בין היתר, כי בגין עובד שלא מילא טופס הצטרפות, והקרן אינה קרן ברירת מחדל, על קרן הפנסיה להשיב את התשלומים למעסיק באופן מידי ולשלוח הודעה למעסיק על הכספים שהושבו, את הסיבה לכך ולציין את העובדה שהעובד לא צורף לקרן, על כל המשתמע מכך.

אולם, למרות פרסום הטיוטה, נוסח סופי של הוראה זו, בחוזר מחייב – מעולם לא יצא.

משמעות הדבר היא שכרגע אין כל הוראה רגולטורית רשמית האוסרת על קרנות הפנסיה לקלוט כספים באופן המנוגד לכללי רשות שוק ההון.

ברשות שוק ההון התייחסו לנושא ומסרו, כי "עמדת הרשות הובעה במכתב הנלווה לטיוטת החוזר". יצוין כי המכתב הנלווה אכן כולל הוראה ברוח זהה, אולם לא ברור מה התוקף המשפטי של המכתב, שנלווה לטיוטת חוזר. ברשות שוק ההון רואים במכתב הנלווה הוראה תקפה, שמחייבת את כל ענף הביטוח.

מקרן הפנסיה של מנורה מבטחים נמסר: ״מנורה מבטחים, בהיעדר הסכם ברירת מחדל, אינה קולטת כספים לקרן ללא טופס הצטרפות״. במנורה מבטחים הוסיפו כי החברה מחזירה את הכספים למעסיק במקרים מסוג זה.

יתר קרנות הפנסיה (שלא זכו במכרז של קרנות ברירת מחדל) לא הגיבו לפניית פוליסה בנושא.

מהראל נמסר: "החברה פועלת על פי כל דין ולפי כל הוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון".