מי צריך ליהנות מכספי ריבית הפיגורים שהמעסיק משלם בעת איחור בהפקדות הפנסיוניות?

מי צריך ליהנות מכספי ריבית הפיגורים שהמעסיק משלם בעת איחור בהפקדות הפנסיוניות?

בדיקת פוליסה העלתה, כי בקרב החברות יש שלוש פרקטיקות מרכזיות: העברת הריבית העודפת לחשבון העמית, העברת הכסף לכלל עמיתי הקרן או הקופה, או העברת התשואה של הקרן לעמית, ושמירת ההפרש בידי החברה. הוראות הרגולציה בנושא - עמומות

רוצים להמשיך לקרוא?