בקרוב בשווקים: רשות ניירות ערך מקדמת את הרגולציה על קרנות הגידור

בקרוב בשווקים: רשות ניירות ערך מקדמת את הרגולציה על קרנות הגידור

מתוך הרצון להגדיל את התחרות, מבקשת רנ"ע להפוך את קרנות הגידור לבעלות מאפיינים דומים לקרנות נאמנות, הרגולציה תחול על שני סוגי קרנות: קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור

רשות ניירות ערך מבקשת להגדיל את הגיוסים בהשקעות האלטרנטיבות ומקדמת שלב נוסף בדרך לפתיחת האפשרות להצעת קרן גידור בנאמנות. הרשות פרסמה ביום א' הערות בנוגע לשני סוגים של קרנות נאמנות אלטרנטיביות.

קרן גידור כשמה כן היא. מדובר בקרן השקעה הנוקטת אסטרטגיה המתיימרת להביא לרווח בכל מצב שוק, בין היתר על ידי שימוש באמצעי גידור פיננסיים. בשנים האחרונות נרשמת סוג של פריחה בענף קרנות הגידור הישראלי. על פי ההערכות שהתפרסמו בחודש ינואר, בשוק המקומי מנוהלות יותר מ-150 קרנות גידור, בהן מחזיקים כ-8,000 לקוחות עם הון כולל של 7 מיליארד דולר. במסגרת קידום ההשקעה הקרנות, מוצע להחיל רגולציה עבור שני סוגים של קרנות נאמנות אלטרנטיביות: קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור. הרשות מבקשת לאפשר את הצעתן תחת חוק הקרנות.

היוזמה של הרשות הינה צעד נוסף לשכלול מגוון מוצרי ההשקעה והשירותים המוצעים לציבור הרחב, כחלק מהצעדים שמקדמת הרשות לביסוס והרחבת שוק ההון הציבורי.

על פי הרשות קרן גידור בנאמנות, בהתאם למאפיינים המוצעים, צפויה להוות מוצר הדומה במאפייניו ובדפוסי פעילותו לקרן הגידור המוכרת היום, שאינה מפוקחת. על מנת לאפשר לקרן הגידור בנאמנות ליישם אסטרטגיות השקעה דומות לאלו המבוצעות על ידי קרנות גידור שאינן בפיקוח, מציעה הרשות שלא להחיל עליה מגבלות השקעה שונות החלות על קרנות נאמנות רגילות, כגון: מגבלת שיעור מרבי לניירות ערך של תאגיד שניתן להחזיק בקרן ומגבלת שיעור מירבי לנכסים שאינם נסחרים אשר ניתן להחזיק בקרן, בהתאם לכללי ההשקעה בקרנות. בנוסף, הרשות מבקשת להעניק למנהלי הקרן הקלות משמעותיות, כגון: ויתור על הדרישה לנזילות יומית, הקלה מסוימת בתחום הגילוי והדיווח כך שהיא לא תידרש, לדוגמא, לפרסם מחירי יחידה ופידיון בכל יום מסחר ועוד. כמו כן, מוצע לאפשר למנהל קרן גידור בנאמנות לגבות, בנוסף לדמי הניהול השוטפים, גם דמי הצלחה, כמקובל בתחום קרנות הגידור.

במסגרת המוצר אגד קרנות גידור, מבקשת הרשות לאפשר לציבור להיחשף גם לקרנות גידור שאינן מפוקחות, אך זאת באמצעות אגד קרנות שיהיה מוצר מפוקח, ובכפוף לכך שקרנות אלו תעמודנה בתנאים המוצעים במפרט, המתייחסים בין היתר למדיניות ההשקעות, לתדירות פרסום המחירים ולהיבטים של שקיפות. בדרך זו מנהל אגד קרנות הגידור ישמש כגורם מקצועי אשר יבחר את קרנות הגידור שאינן מפוקחות, ויאפשר לציבור הרחב להחזיק בהן בעקיפין.

לצד הרצון לייצר איזונים בכללים המיועדים לטובת פעילות הקרנות החדשות, שמוצע לאפשר למנהלי הקרנות להציע לציבור, יודגש כי בניגוד להשקעה שאינה מפוקחת, הן קרן גידור בנאמנות והן אגד קרנות גידור יהיו מוצרים בפיקוח ובהתאם יחולו עליהם ועל מנהלי הקרנות הוראות דין, בהיבטים שונים, אשר יהיה בהן כדי לצמצם את הסיכונים הגלומים בפעילותן.

יודגש כי שני המוצרים שהרשות מבקשת לקדמם הינם בעלי מאפיינים ייחודיים, אשר יש בהם כדי להשפיע על פוטנציאל התנודתיות הגלום בהם. לאור זאת, בבוא הציבור לקבל החלטת השקעה, ובבוא המתווכים המקצועיים – יועצי ההשקעות, משווקי ההשקעות ומנהלי התיקים לבחון ולבחור עבור לקוחותיהם מוצרים אלה, יהא עליהם לקחת לתשומת לבם מאפיינים ייחודיים אלו.

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "אנו פועלים לבסס ולהרחיב את שוק ההון הציבורי באמצעות נדבכי פעילות שונים. התחרות עם תחום ההשקעות האלטרנטיביות מחייבת לפתח מוצרי השקעה חדשים אשר יכולים להתמודד עם המוצרים המקבילים ואף להעניק ערכים ייחודיים, בדמות שקיפות ופיקוח הקיימים רק בשוק הציבורי. בימים אלה, מחלקת השקעות מובילה את פיתוחו של מוצר חדש הדומה במאפייניו למוצר קרן גידור, שנגיש כיום רק למשקיעים מתוחכמים, על מנת שיהיה  נגיש גם לציבור הרחב.