הרשות מאריכה את תקופת הפריסה בסולבנסי ומקדמת את החלת תקן IFRS 17

הרשות מאריכה את תקופת הפריסה בסולבנסי ומקדמת את החלת תקן IFRS 17

הכוונה היא להתאים את הוראות הסולבנסי למתכונת האירופית, רשות שוק ההון: סביבת הריבית הנמוכה ודרישת ההון המשמעותית בגין תיקי עבר מציפות את החשיבות של החלת הוראת מעבר התואמת את מח"מ התחייבויות הביטוח

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה מפות דרכים להתאמת הוראות סולבנסי למתכונת האירופית ולאימוצו של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 17 (IFRS). בימים האחרונים שלחה הרשות שוק לחברות הביטוח טיוטה של מפת דרכים ליישומו של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 17 בישראל וכן מפת דרכים למעבר לכללי כושר פירעון כלכלי (סולבנסי 2) במתכונתם האירופית. השינוי העיקרי יהיה הארכת תקופת הפריסה, כך שתעמוד על 16 שנים ולא 7 שנים כפי שנקבעה עם החלת הרפורמה ב-2017.

מהרשות נמסר כי הצעדים מתחברים לאסטרטגיה של ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, לפעול לרמת תאימות גבוהה יותר בין השוק האירופי והישראלי.

תקן IFRS 17

בנוגע להחלת תקן IFRS 17, נמסר כי רשות שוק ההון רואה חשיבות מרכזית באימוצו של תקן דיווח כספי בינלאומי 17 בישראל. בדיקות שנעשו ברשות הצביעו על כך, שקצב ההיערכות עד כה הוא אטי והחברות לא עמדו ביעדים שקבעו לעצמן.

במסגרת טיוטת מפת הדרכים המתפרסמת כעת קבעה הרשות לחברות יעד לאימוץ התקן החדש בשנת 2023, וזאת במקביל לאימוץ הצפוי באירופה.

טיוטת מפת הדרכים גם כוללת את אבני הדרך המרכזיות שבהן יידרשו חברות הביטוח לעמוד בכל שנה בעתיד כחלק מהליך ההיערכות שלהן, וביניהן רכישת מערכות מידע חדשות, בעלות המוערכת בשלב זה על ידי הרשות שוק בסדרי גודל של עשרות מיליוני שקלים לכל אחת מחברות הביטוח הגדולות. עוד נדרשות החברות לבצע הרצת מערכות מידע חדשות וישנות במקביל, ולדווח על התוצאות המקדמיות לרשות שוק ההון ולציבור.

מאגודת האקטוארים נמסר בתגובה: "יישום תקן IFRS 17 הבינלאומי נושא עמו אתגר מיכוני משמעותי מאוד, הכולל את חיבור המערכות החשבונאיות והאקטואריות לפלטפורמה אחת. משכך, דחייה בשנה נוספת של אימוץ התקן בישראל, בכפוף לאימוצו באירופה, מאפשרת זמן היערכות מתאים יותר תחת הבהרות מקצועיות נוספות, שיש לתת את הדעת לגביהן. ככל שהבהרות אלו יינתנו מוקדם יותר, כך ניתן יהיה להיערך בצורה מיטבית יותר. בנוסף, ראוי לשים לב כי למרות הדחייה האמורה קיימת דרישה רגולטורית במפת הדרכים של רשות שוק ההון לביצוע מבדקים כמותיים כבר במהלך שנת העסקים הנוכחית".

הוראות Solvency II

במקביל למפת הדרכים לאימוץ תקן IFRS 17, רשות שוק ההון שלחה לחברות הביטוח טיוטת מתווה לאימוץ הוראות משטר כושר פירעון כלכלי (סולבנסי 2) בישראל, בהתאם למתכונת האירופית. העדכונים המרכזיים הצפויים בהוראות סולבנסי, אשר הוחלו באירופה בשנים האחרונות וטרם אומצו בישראל, נוגעים בעיקר לתחום ההשקעות – השקעות במניות המוחזקות לטווח ארוך, אשראי חוץ-בנקאי, השקעה בתשתיות ואיגוח.

ברשות מוסרים כי סביבת הריבית הנמוכה ודרישת ההון המשמעותית בגין תיקי עבר (בעיקר בגין מקדמים מובטחים והבטחת תשואה) מציפים מחדש את חשיבות החלת הוראת מעבר התואמת את מח"מ התחייבויות הביטוח.

עוד נמסר, כי כחלק מההתאמה לסטנדרטים האירופיים, הרשות רואה חשיבות גבוהה באימוץ הוראות ה-ORSA (הערכה עצמית של ההון וכושר הפירעון) הכלולות בנדבך השני של סולבנסי 2. רכיב זה מהווה נדבך מרכזי במשטר הון מבוסס סיכונים ונהוג זה שנים במערכת הבנקאית ובהוראות סולבנסי 2 באירופה.

בשלב זה הרשות לא שוקלת שינוי בכללים לחלוקת דיבידנד. הרשות מצפה שאימוץ כללי ה-ORSA ישפר את ההתנהלות הזהירה והמושכלת בניהול ההון.

ברשות מבקשים להימנע מדרישות הון גבוהות מדי, שימנעו את צמיחת המשק, את המשך ההשקעה של חברות הביטוח בחדשנות טכנולוגית והמשך פיתוחם של מוצרי ביטוח לרווחת ציבור המבוטחים.

 

תקן IFRS 17 יביא להגברת השקיפות בתוצאות חברות הביטוח

תקן IFRS 17 נועד בעיקר להביא לשיפור באופן שבו חברות ביטוח מדווחות על תוצאותיהן. ברשות שוק ההון מסבירים, כי חברות ביטוח ברחבי העולם ובישראל משתמשות בשיטות חשבונאיות שונות כדי לאמוד את היקף התחייבויות הביטוח שלהן, וכדי לדווח על רווחיהן. בין היתר, הדוחות הכספיים של חברות הביטוח בישראל לעיתים עושים שימוש לצרכים תחשיביים הן בשיעורי ריבית היסטוריים והן בשיעורי ריבית עדכניים, וכעיקרון לא מביאים בחשבון את הרווח הצפוי מפוליסות שונות.

עוד מציינים ברשות כי קשה להבין מהדוחות הכספיים את מקורות הרווח של חברות הביטוח, ואת ההפרדה שבין מקורות הרווח החיתומיים לבין מקורות הרווח המימוניים. בפרט בתקופות האחרונות, הדוחות הכספיים של חברות הביטוח בישראל גם כוללים תנודתיות יתרה בתוצאות, בין היתר בגלל סביבת הריבית הנמוכה במשק.

לפי הבדיקות שנעשו ברשות, תנודתיות זו נובעת גם כתוצאה מצורות חישוב שאינן מקובלות באירופה. עניינים אלה פוגמים באיכות הדוחות, ומקשים על הנהלות החברות, מבטחי המשנה, המבוטחים והמשקיעים בהבנת מצבן העסקי והכלכלי של החברות. בעוד שבטווח הארוך יותר IFRS 17  אמור להביא לשיפור ניכר בכל הנוגע לבעיות שצוינו לעיל, רשות שוק ההון שוקלת ביצוע של מספר צעדים נוספים, אשר יביאו לשיפור ברלוונטיות הדוחות הכספיים גם בטווח הקצר.