הדיון בבג"ץ: הרשות דוחה את הטענות על עיכובים ברישוי גופים פיננסיים ומשיבה שהנוהל "מצוי במתחם הסבירות"

הדיון בבג"ץ: הרשות דוחה את הטענות על עיכובים ברישוי גופים פיננסיים ומשיבה שהנוהל "מצוי במתחם הסבירות"

פרסום ראשון  בנובמבר 2019 שינתה רשות שוק ההון את נוהל הרישוי ופירטה את הנתונים שהגופים הפיננסיים מתבקשים להגיש. התיקון הביא למחאה חריפה בקרב הגופים שממתינים לרישיון והם עתרו לבג"ץ בטענה שהנוהל בעייתי ונגוע בשיקולים זרים 

מאת אלמוג עזר

"הנוהל לרישוי שירותים פיננסיים מוסדרים מצוי במתחם הסבירות ונעשה לאחר בחינה הסדרי רגולציה דומים במדינות אחרות". כך מסרו נציגי רשות שוק ההון כתגובה לעתירה שהוגשה נגדם בבית המשפט העליון על ידי נציגי הפורום היועצים לנותני שירותים פיננסיים היום (ג').

עו"ד ישי זילברברגהעתירה עוסקת בתיקון שפרסמה הרשות בנובמבר 2019 לנוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים. הנוהל פירט את המידע שהרשות צריכה ממבקשי הרישיון והביא למחאות קולניות מצד העסקים שעוסקים במתן אשראי חוץ בנקאי. מקרב המוחים נרשמו עוסקים בתחום הפינטק ועד לתחום חלפני הכספים שהעניקו למחאה את שמה – מחאת הצ'יינג'ים. שיאה של המחאה היה הגשת העתירה בדצמבר 2019 לעליון.

על פי העתירה, הנוהל המחודש כולל שורה ארוכה של דרישות סף ותנאים חדשים, שבהם יצטרך לעמוד כל גוף המגיש בקשה לרישיון, כולל דרישות מפורטות ממבקשי הרישיון, לרבות דוחות כספיים, מבנה ארגוני, מסמך פעילות ודרישה לנוהלים רבים נוספים. (משמאל: עו"ד ישי זילברברג)

בתגובה לעתירה, ברשות מסבירים "במסגרת הליך בחינה הבקשה לרישיון, על המפקח על הביטוח לבחון את פעילות מבקש הרישיון בשלושה מישורים. עליו לבחון האם הפעילות המתוארת בבקשה אכן מצריכה רישיון בהתאם לחוק הפיקוח; האם סוג הרישיון שהתבקש אכן תואם את הפעילות המתוארת; והאם הבקשה שהוגשה תואמת את ההוראות הרלוונטיות בחוק".

חוסר סמכות ושיקולים זרים

העותרים טענו שהנוהל החדש להענקת רישיונות עיסוק באשראי הוא בלתי חוקי משום שניתן בחוסר סמכות של הרשות. בנוסף, הנוהל ניתן במהירות, ללא שימוע או היוועצות בעקבות שיקולים זרים של הרשות. העתירה הוגשה על ידי משרד עוה"ד זילברברג-מלין וכן עו"ד אורי גולדמן בשם פורום היועצים לנותני שירותים פיננסיים. השיקולים הזרים, לדברי העותרים, נובעים מכך שהנוהל יצא בחופזה, שכן המועד בו היה על הרשות לתת רישיונות למבקשים עמד לפוג.

עו"ד עדו מלין

בתשובת הרשות לטענות אלו היא מסרה כי הנוהל נועד לשקף את מלוא הדרישות לצורך הגשת בקשה לרישיון עבור עיסוק בכל אחד מסוגי השירותים הפיננסיים המנויים בחוק. "הנוהל נכתב מתוך מטרה לכסות את כל סוגי הרישיונות, ולאפשר למפקח לקבל תמונה מלאה באשר לפעילותו של מבקש הרישיון, באופן שיניח את דעתה של הרשות כי ניתן להעניק לו את כרטיס הכניסה לשוק השירותים הפיננסיים".

העתירה ביקרה גם את ההתנהלות של הרשות: "למפקח ניתן זמן רב של יותר משנתיים להתכונן לכניסת החוק לתוקף וגם לאחר כניסתו לתוקף קיבל אורכות להנפקת הרישיונות. על אף האמור מתוך אלפי בקשות (העתירה מעריכה כ-2,500) ניתנו עד היום כ-300 רישיונות בלבד, כאשר הרוב המוחלט של המבקשים לא קיבל התייחסות כלשהי, על אף ששלחו לפני חודשים רבים נתונים נוספים שנדרשו על ידי המפקח".

הרשות אינה חוסכת ביקורת מהעותרים: "העותרים מעוניינים לאחוז את החבל משני קצותיו. הם דורשים כי נותני שירותים פיננסיים יקבלו רישיון ואסמכתה בדבר היותם גוף מפוקח, מתוך הבנה כי רישיון זה מכשיר את פעילותם כלפי כולי עלמא והוא בעל משמעות רחבה. בה בעת, הם מבקשים כי הממונה יסתפק במידע מצומצם אודות המבקש, באופן שמגביל את יכולתה של הרשות ליישם את תפיסת הפיקוח שלה ביחס למכלול ההיבטים המקצועיים הכרוכים במתן הרישיון".