מיישרים קו: הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון מציעים הסדרה אחידה בהתנהלות של מתן אשראי צרכני

מיישרים קו: הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון מציעים הסדרה אחידה בהתנהלות של מתן אשראי צרכני

מטרת ההסדרה: הבטחת התנהלות תקינה והוגנת של מתן אשראי לאנשים פרטיים, הגופים המלווים נדרשים להקפיד על התנהגות נאותה כלפי לקוח ולהימנע מפרקטיקות פסולות כמו פעילות שיווק אגרסיבית, הפעלת לחץ על הלקוח והקפדה על מתן גילוי שלם וענייני ללקוח

הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמו היום (ד') הודעה משותפת העוסקת בטיוטת הוראות להערות הציבור, אשר מטרתה הבטחת התנהלות תקינה והוגנת של מתן אשראי לאנשים פרטיים בהיבטים הצרכניים.

בהודעה מנמקים הגופים את הצורך במהלך בכך, שלמרות שבעשור האחרון התרחבות האשראי למשקי הבית לוותה בצמיחת התוצר ולכן המינוף של משקי הבית (כפי שנמדד ביחס שבין האשראי לתוצר) עלה רק קלות והוא אינו גבוה ביחס למדינות מפותחות בעולם – שינויים כאלה עלולים להוביל גם לרמת חוב גבוהה מדי של לווים מסוימים. כזו, שאינה הולמת את יכולתם הפיננסית, ואף עלולה לפגוע ברווחתם במקרים קיצוניים. לפיכך, המלווים נדרשים להקפיד על העמדת אשראי למשקי הבית באופן אחראי ונאות.

על רקע זה, מטרת ההוראות המשותפות היא להבטיח התנהלות תקינה והוגנת של מתן אשראי לאנשים פרטיים. זו תקטין את הסיכונים להם חשופים לקוחות האשראי, תעודד התפתחות תחרות בין נותני האשראי ותחזק את אמון הציבור במערכת הפיננסית כולה, לטובת ציבור הצרכנים ולטובת הגופים השונים שפעילים במערכת. ההוראות קובעות את הציפיות המינימליות של המפקחים מפעילותם של הבנקים, חברות כרטיסי אשראי ונותני האשראי המפוקחים על ידי רשות שוק ההון מול משקי הבית. זאת, במטרה לקבוע סטנדרטים אחידים של הוגנות המלווים בעת העמדת אשראי. כמו כן נמסר, כי הצעד המשותף, שנעשה לטובת הלקוחות, נועד להבטיח שלא יתקיים ארביטרז' רגולטורי בין שחקנים שונים בהיבטים צרכניים, שנוגעים להוגנות בשיווק האשראי.

הגופים המלווים נדרשים לקבוע קריטריונים מינימליים להעמדת אשראי למשקי הבית, להקפיד על התנהגות נאותה כלפי לקוח ולהימנע מפרקטיקות פסולות לשיווק אשראי. בכלל זה: להתאים את היקף האשראי ליכולתו הפיננסית של הלקוח, כדי לצמצם את הסיכון שייווצר נטל חוב מופרז על הלקוח; להימנע מפעילות שיווק אגרסיבית ומהפעלת לחץ על הלקוח; להקפיד על מתן גילוי שלם וענייני ללקוח; להבטיח שמנגנוני התגמול לעובדים, שעוסקים בשיווק אשראי, אינם מעודדים התנהלות שאינה הוגנת.

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "הפיקוח על הבנקים נקט בשנים האחרונות במגוון פעולות על מנת לשפר את ההוגנות ביחסים שבין הבנקים לבין לקוחותיהם, והוראה זו מהווה נדבך נוסף ומשלים לפעולות אלו. אני מברכת על שיתוף הפעולה עם רשות שוק ההון, שאפשר פרסום כללים אחידים להבטחת התנהלות צרכנית נאותה של כלל נותני האשראי, לשמירה על רווחתם של משקי הבית ולהגברת האמון במערכת הפיננסית כולה".

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון: "רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מברכת על הפעולה המשותפת עם הפיקוח על הבנקים לשם ההגנה על ציבור צרכני האשראי בישראל. הרשות פועלת באינטנסיביות לקידום מתן שירותים פיננסיים מתקדמים והוגנים על ידי בעלי רישיון מפוקחים, באופן שיגביר את התחרות על מחיר השירות והתאמתו לצרכי הלקוח תוך הבטחת איכות השירות והתנהלות הוגנת מול הלקוחות. הוראה זו, המתייחסת לאשראי הצרכני שגובשה בשיתוף פעולה מלא עם הפיקוח על הבנקים, מבטאת את המחויבות להגן על ציבור צרכני האשראי. בהזדמנות זו ארצה להדגיש שוב – הציבור צריך לזכור ולהבין שנותני אשראי שאינם בנקים, חברות כרטיסי אשראי או חברות ביטוח, אינם מפוקחים יציבותית על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, למעט במקום שיש פיקדונות ציבור, והמחוקק אינו דורש להחיל עליהם כללי יציבות פיננסית".