נוכח כשל השוק והתייקרות הפרמיות בביטוח ליועצי השקעות – משרד האוצר פועל לגיבוש חלופות

נוכח כשל השוק והתייקרות הפרמיות בביטוח ליועצי השקעות – משרד האוצר פועל לגיבוש חלופות

 יועצי ומשווקי השקעות ומנהלי תיקים יוכלו לבחור בעצמם את סוג הבטוחות מבין מגוון החלופות הנכללות כבר כיום בחוק הייעוץ, קרי, ביטוח, פיקדון או פיקדון ניירות ערך וערבות בנקאית, בהתאם למאפייני הפעילות. זאת, במקום החובה לערוך ביטוח באמצעות מבטח. במקביל, תיקבע חובת גילוי לתאגיד מורשה לדווח בדיווח לרשות ולציבור את פרטי הבטוחות שהעמיד. באוצר סבורים כי השקיפות תאפשר לציבור לשקול האם כרית הביטחון שקבע בעל הרישיון מספקת

רוצים להמשיך לקרוא?