רשות שוק ההון דוחה לסוף אוגוסט את הכניסה לתוקף של התיקון לחוזר הצירוף

רשות שוק ההון דוחה לסוף אוגוסט את הכניסה לתוקף של התיקון לחוזר הצירוף

לאחר בחינה נוספת ובעקבות פניות שהגיעו לרשות הוחלט להבהיר מספר נושאים וכן לדחות את מועד תחילת החוזר מיום 2 ביולי 2022 ליום 31 באוגוסט 2022

רשות שוק ההון דוחה לסוף אוגוסט את הכניסה לתוקף של התיקון לחוזר הצירוף. בעדכון שפורסם על ידי הרשות נאמר כי לאחר בחינה נוספת ובעקבות פניות שהגיעו לרשות הוחלט להבהיר מספר נושאים וכן לדחות את מועד תחילת החוזר מיום 2 ביולי 2022 ליום 31 באוגוסט 2022 למעט לעניין השימוש בנספח ו' בביטוחי בריאות אשר מועד תחילתו יידחה ליום 1 בדצמבר 2022.

כמו כן, על מנת לאפשר מכירה של מוצרים אשר נמכרים לבקשת מבוטח ומתוך רצון לאפשר לשוק להתפתח בתחום הדיגיטציה, מוצע לקבוע הוראת שעה שתאפשר הקלות בעת שיווק תכניות ביטוח למוצרי בריאות וכללי אשר מוגבלים בזמן ונרכשים ללא שיווק יזום.

ב-2 בינואר 2022 פורסם חוזר 2022-1-1 "צירוף לביטוח" (להלן – התיקון לחוזר צירוף) אשר עתיד היה להיכנס לתוקף ביום 2 ביולי 2022 במסגרתו תוקנו מספר היבטים בחוזר ביטוח 2016-1-7, "צירוף לביטוח" (8.6.2016) (להלן – חוזר צירוף). בין השאר נקבעו פעולות נוספות שעל הגורם המצרף לבצע, כגון: התאמת צרכים מוגברת בעת ביטול פוליסה ומעבר לחברה אחרת גם בענפי רכוש שונים; לדרוש בחירה אקטיבית של המבוטח, שלא כברירת מחדל, בנושאים מהותיים; לקבוע כי כל שיחה למטרת צירוף תחויב בהקלטת שמע לכל הפחות; וכן לקבוע כי לא ניתן לבטל את העברת המידע להר הביטוח אגב הליך הצירוף אלא רק בפנייה ישירה ונפרדת לחברה המבטחת.

בנוסף, נקבעו הוראות על מנת להבטיח כי הליך הצירוף לביטוח של אזרחים ותיקים יותאם למאפייניהם הייחודיים. כך למשל נקבעו הוראות לעניין הכשרה לנציגי שירות המטפלים באוכלוסייה זו, נקבע כי ביצוע הליך מכירה לאוכלוסייה זו יבוצע בשלבים ועוד. כעת, בוצעו מספר שינויים בנוסח שעיקרם התאמות להליך שיווק יזום למבוטח שהוא אזרח ותיק תוך מתן אפשרות לשימוש בנספח א' לחוזר כחלופה לנספח ו' בענפי ביטוח כללי והפניה להוראות פרטניות בענף ביטוח תאונות אישיות וכן הבהרה של נוסח סעיפים בנספח ד' לחוזר.

בכירי הלשכה הציגו לברקת וצוותו את העיוותים בחוזר

הדחייה בכניסה לתוקף של החוזר מגיעה, כך נודע לפוליסה, לאחר שנשיא הלשכה שלמה אייזיק יחד עם יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני אלון דור ועו"ד יניב מאיר, היועץ המקצועי ללשכה קיימו פגישה עם הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת יחד עם צוותו והעמיקו בהצגת העיוותים העולים מתוך הוראות החוזר בכל הנוגע לדרכי הפעולה של בעל רישיון מול אוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

נציגי הלשכה דרשו מהממונה שלא לקדם את החוזר במתכונתו הנוכחית בטענה כי הוא פוגע באזרחים הותיקים. הם הסבו את תשומת ליבו של הממונה לליקויים בנוסח הקיים בו הגדרת בני 67 ומעלה כ"אזרחים ותיקים" עליהם חלות הוראות החוזר מהווה פגיעה משמעותית וזלזול בקהל רחב מאוד של מבוטחים ומועמדים לביטוח. חלק לא מבוטל מאוכלוסייה זו נדרש "להתייעץ עם בני משפחה" בטרם קבלת החלטה על צירוף לביטוח – לדעת הלשכה רשות שוק ההון נוהגת כלפי אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בדרך של גילנות (אפליה על רגע גיל) תוך שהוראות חוזר הצירוף מעמידה את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים באור שלילי וכמי שיש לראות בו חסר דעה עצמאית, כמי שאינו בר-סמכא והכל מתוך כוונת פטרנות בשעה שמגמות עולמיות, ביניהן בישראל, רואים באוכלוסיית הוותיקים כוח משמעותי ודעתן הממשיך לתרום תרומה חשובה תוך שמירתו במעגל העבודה הרחק מגיל הפרישה שהיה ידוע בעבר.

מלשכת סוכני הביטוח נמסר: "בכוונת הלשכה לפעול על מנת שהגדרת אוכלוסיית האזרחים הוותיקים שהוראות החוזר יחולו עליהן תשונה ובנוסף, לעמוד על כך כי פעילות בעל הרישיון מול אוכלוסייה זו תמשיך להתקיים בהוגנות וברגישות המחייבת".כתיבת תגובה