חשיפה | טיוטה ראשונה של חוק ההסדרים כוללת מגבלות קשות על סוכני הביטוח ועל החברות: הרשות תקבע עמלה אחידה על מוצרים תחליפיים, איסור על אחזקת סוכנויות על ידי המוסדיים וחשיפת העמלות של הסוכנים בפני המבוטחים

חשיפה | טיוטה ראשונה של חוק ההסדרים כוללת מגבלות קשות על סוכני הביטוח ועל החברות: הרשות תקבע עמלה אחידה על מוצרים תחליפיים, איסור על אחזקת סוכנויות על ידי המוסדיים וחשיפת העמלות של הסוכנים בפני המבוטחים

בטיוטת חוק ההסדרים מופיע פרק הנושא את הכותרת "צמצום עיוותים בענף התיווך לביטוח וחיסכון" בו נאמר כי לצורך הגברת התחרותיות ושיפור השירות ללקוח, וייעול מקטע התיווך, ולצורך שיפור רמת האובייקטיביות של התיווך, מוצעים שורת שינויים. להלן עיקריהם

הטיוטה הראשונית של חוק ההסדרים שגיבש משרד האוצר תחת שר האוצר החדש בצלאל סמוטריץ' כוללת שורת תיקוני חקיקה שצפויים להיות בעלי השפעה רבה על סוכני הביטוח ועל החברות.

על פי נוסח ראשוני של טיוטת חוק ההסדרים, היא כוללת פרק תיקוני חקיקה שנושא את הכותרת: צמצום עיוותים בענף התיווך לביטוח ולחיסכון". בפתח ההצעות נאמר כי לצורך הגברת התחרותיות ושיפור השירות ללקוח, ו"ייעול מקטע התיווך בפרט",  ולצורך שיפור רמת האובייקטיביות של התיווך, מוצעים השינויים הבאים:

צמצום הטיות תגמול מתווכים

  1. המוסדיים ישלמו לסוכנים על שיווק מוצרים תחליפיים עמלה זהה שתיקבע על ידי הרשות.
  2. סוכן ישיב למוסדי את החלק היחסי של העמלה כאשר:

א. בוצעה העברת כספי גמל

ב. בוטל חוזה הביטוח

ג. מונה סוכן אחר

שליטת מוסדיים בסוכנויות

  1. מוסדיים לא יוכלו לרכוש אחזקות בסוכנות ביטוח
  2. יוקם צוות בין משרדי לבחינת החזקת המוסדיים בסוכנויות ביטוח

שיקוף תגמול הסוכן בפני הלקוח

  1. סוכן יחויב לגלות ללקוח את סך דמי התיווך שצפויים להיות משולמים לו
  2. מוסדי ישקף ללקוח את סך העמלה שתשולם לסוכן

הוראות נוספות

טיוטת חוק ההסדרים כוללת שורת הוראות נוספות (חלקן הופיעו בעבר בטיוטות קודמות של חוק ההסדרים), ובהן:

* מתן היתר לבנק קטן להחזיק בסוכנויות ביטוח

* איסור על גוף מוסדי לסרב להתקשר עם יועץ פנסיוני

כאמור, מדובר בטיוטה בלבד, וככל הנראה עד להשלמת החקיקה יוכנסו בה שינויים רבים.

 

 כתיבת תגובה