רשות שוק ההון: אין לקזז את העלות העודפת של החלפים אם לא ניתן גילוי נאות מוגבר בעת רכישת הפוליסה ופתיחת התביעה

רשות שוק ההון: אין לקזז את העלות העודפת של החלפים אם לא ניתן גילוי נאות מוגבר בעת רכישת הפוליסה ופתיחת התביעה

במקרים בהם חברת ביטוח ביצעה קיזוז של תגמולי ביטוח למבוטח, היא תידרש לבחון האם ההפחתה בוצעה לאחר מתן גילוי למבוטח בהתאם להוראות הרשות. ככל שחברת הביטוח ביצעה קיזוז מתגמולי הביטוח ללא מתן גילוי כנדרש בהוראות הרשות, והמבוטח נשא בעלויות, חברת הביטוח תשיב למבוטח את הסכום הכספי שקיזזה לו

אין לקזז את העלות העודפת של החלפים אם לא ניתן גילוי נאות מוגבר בעת רכישת הפוליסה ותחילת הליך התביעה – כך הכריעה רשות שוק ההון בסוגיית קיזוז העלות העודפת של החלפים, כלומר העלות שלהם במוסך מעבר למחיר בו יכולה חברת הביטוח לספק את החלף למוסך. כל זאת על פי טיוטת הכרעה שפרסמה היום (א') הרשות.

ברשות שוק ההון התקבלו פניות מציבור מבוטחים שתיקנו את רכבם במוסך שאינו בהסדר עם חברת הביטוח. מבוטחים אלה לא היו מודעים להתנהלות חדשה של חלק מחברות הביטוח בעניין חלפים במסגרת תהליך יישוב התביעה. במסגרת תיקון הרכב, המבוטחים נדרשו לתשלום מצד המוסך בעבור עלות חלפים לרכב על בסיס מחירון יבואן החלפים, מחיר הגבוה משמעותית ממחיר החלפים בפועל. אך התשלום שקיבלו מחברת הביטוח היה נמוך יותר ונקבע על בסיס מחירם הריאלי של החלפים, בהתאם למחיר שהשיגה חברת הביטוח וזאת ללא שניתן להם גילוי והסבר מראש להתנהלות זו.

חברות ביטוח שפעלו באופן זה התבססו, בין השאר, על כך שבהתאם לחוק, חברת ביטוח אינה חייבת בתשלום בגין נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין באמצעים סבירים או אמצעים שהחברה הורתה למבוטח לנקוט בהם. במקרים שנבחנו על ידי רשות שוק ההון, נמצא כי לא ניתן גילוי מספק למבוטחים והחברות לא הורו למבוטח באופן ברור באלו אמצעים לנקוט על מנת להפחית את עלות התיקון. בפניות שהתבררו ברשות עלה כי קיימים מבוטחים שאינם מודעים למה מצופה מהם טרם התרחשות מקרה הביטוח ובמקרים מסוימים, אף לא ניתנה להם אפשרות מספקת לפעול להקטנת הנזק ולהימנע מקיזוז.

ענף ביטוח רכב רכוש (מקיף וצד ג') מאופיין בשוק תחרותי ביותר ומודעות גבוהה מצד המבוטחים. סך הפרמיות ששולמו בענף רכב רכוש נכון לשנת 2022 עמד על כ-9.9 מיליארד ש"ח לעומת כ-8.7 מיליארד ש"ח בשנת 2021, גידול של כ-13.7%. סך תשלומי חברות הביטוח בגין תביעות עמד על כ-9.1 מיליארד ש"ח לשנת 2022 לעומת כ-7.1 מיליארד ש"ח בשנת 2021, גידול של כ-28% שהוביל להפסד של כ-1.5 מיליארד ש"ח של חברות הביטוח בענף זה.

אחד הגורמים העיקריים לעלייה בתשלומי התביעות בשנתיים האחרונות, הוא עיוותים שקיימים בשוק החלפים לרכבים. לרוב, מחירי החלפים על בסיסם משולמת תביעת ביטוח, מצוטטים בהתאם למחירון יבואני החלפים ולא לפי מחיר השוק של החלף, כאשר מחירי החלפים משפיעים על עלות תיקון הרכב ואף על מספר הרכבים שיושבתו בעקבות שיעור נזק גבוה. מבדיקות שערכה הרשות, מחירי המחירון עשויים להיות גבוהים בעשרות אחוזים מהמחיר שבו ניתן לרכוש חלף זהה. תופעה זו הובילה לעליה בעלות התביעות וכתוצאה מכך לעליה בפרמיה למבוטחים.

ברשות שוק ההון ציינו כי יישוב תביעות ראוי ופעולות להפחתת עלות החלפים חשובים כדי לייצר תחרות ולהביא להפחתת מחירי הביטוח. עם זאת, לעמדת הרשות, פעולות אלה צריכות להיעשות בצורה זהירה והוגנת עם גילוי מוגבר לציבור המבוטחים. משכך, פורסמה טיוטת הכרעת רשות שוק ההון.

לאחר שבחנה רשות שוק ההון את אופן התנהלות חברות הביטוח ואת הוראות הדין, החליטה להכריע בתלונות ולקבוע בהוראותיה כי כאמור, לא יתאפשר קיזוז במקום בו לא ניתן גילוי נאות מוגבר הן בעת רכישת הפוליסה והן בתחילת תהליך תביעת הביטוח.

במקרים בהם חברת ביטוח ביצעה קיזוז של תגמולי ביטוח למבוטח, היא תידרש לבחון האם ההפחתה בוצעה לאחר מתן גילוי למבוטח בהתאם להוראות הרשות.

ככל שחברת הביטוח ביצעה קיזוז מתגמולי הביטוח ללא מתן גילוי כנדרש בהוראות הרשות, והמבוטח נשא בעלויות, חברת הביטוח תשיב למבוטח את הסכום הכספי שקיזזה לו.

 כתיבת תגובה