נדב טסלר

שונות דרמטית בגירעונות האקטואריים: גירעון אקטוארי ממוצע של 0.19% בקרנות הפנסיה של חברות הביטוח לעומת עודף אקטוארי של 0.42% בקרנות של בתי ההשקעות

שובו של הגירעון האקטוארי? אחרי שב-2017 ו-2018 הגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה היה חיובי או עמד על 0, ב-2019 ו-2020 הגירעון האקטוארי חוזר. ב-2020 נרשם גירעון ממוצע בקרנות הפנסיה המקיפות של 0.14%- וב-2019 נרשם גירעון ממוצע של 0.13%-. כשמפלחים את שוק קרנות הפנסיה לקרנות בבעלות חברות ביטוח ולקרנות בבעלות בתי השקעות (שגם מוגדרות כקרנות ברירת מחדל) – מתחדדת התמונה. בקרב קרנות הפנסיה הגדולות (שבבעלות חברות ביטוח ושאינן מוגדרות כקרנות ברירת מחדל) – הגירעון הממוצע עומד על 0.19%. מנגד, בקרב קרנות ברירת המחדל (הצעירות) נרשם עודף אקטוארי בשיעור ממוצע של 0.42% (ב-2019...