עמית גל

על רקע חוסר מוכנות של השוק: הרשות דוחה את כניסת ה-IFRS 17 בשנה – לינואר 2025

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון פרסמה ביום ה' מהדורה מעודכנת של מפת הדרכים לאימוץ תקן חשבונאות בינלאומי מספר 17 (IFRS) אשר דוחה בשנה נוספת את מועד האימוץ של תקן חשבונאות IFRS 17 בחברות הביטוח. מועד היישום לראשונה נקבע ליום 1 בינואר 2025. בד בבד, הרשות מעדכנת את אבני הדרך לשנים 2023 ו-2024 ומוסיפה הנחיות לביצוע תרגילי הערכה כמותית ודרישות גילוי כמותיות לציבור בשנת 2024, וזאת במטרה להבטיח יישום מהימן ואיכותי של התקן במועד. על פי הפרסום הרשמי של הרשות, בתקופה שעברה מפרסום 'מפת דרכים – עדכון שני', התקדמו חברות הביטוח...