פוליסה - נובמבר 2019

54 / 2019 אלמנטר - נובמבר פוליסה www.polisa.news על פוליסת אחריות שאינה "בדיוק" רק פוליסת אחריות מחולקים ענפי הביטוח לשלוש 1981 – בחוק חוזה הביטוח תשמ"א קבוצות: ראשונה - חיים, שנייה - תאונה מחלה ונכות ושלישית - נזקים, המחולקת בחלוקת משנה לביטוחי נכסים ואחריות. בלתי אפשרי קיומו של ביטוח שאינו שייך לאחת הקבוצות. מבחינתו של המחוקק, שלא היה אמון על הפרקטיקה הנוהגת בענף הביטוח, החלוקה היא ברורה, אך בעולם המעשה הדבר אינו כה פשוט. כך, למשל, בביטוח נכסים מתייחס המחוקק לנזק לרכוש מוחשי, ולא 55 לרכוש אחר דוגמת ביטוח הוצאות משפטיות של מבוטח (סעיף (א) – "בביטוח נכסים חייב המבטח לשפות בעד נזק שנגרם למבוטח או למוטב מחמת שהנכס המבוטח אבד או ניזק"). לעיתים אנו מתקשים לשייך ביטוח מסוים לקבוצה. בין היתר תורם לכך מיזוגן של פוליסות ביטוח שונות לתוך פוליסה אחת, וראשית עלינו לפרקה לגורמיה. דוגמה? ביטוח "אחריות נושאי משרה". שמה של הפוליסה מעיד כי אנו בתחום ביטוחי האחריות, אך זה מטעה ואינו מחייב. מה שמחייב הוא תוכנה. האם כאן אכן פוליסת אחריות "נטו"? לא רק שלא, אלא שחלק מהותי ממנה עניינו בכלל ביטוח נכסים ולא אחריות. הפוליסה לביטוח "אחריות נושאי משרה" מאגדת ארבע פוליסות ביטוח שונות: . ביטוח לחברה עצמה על חסרון הכיס שלה עת שיפתה נושאי 1 משרה אצלה; . ביטוח לאחריותם של נושאי המשרה היה ולא שופו על ידי החברה; 2 . ביטוח לחברה עצמה על חבותה במספר מקרים, לרוב תביעות 3 שעילתן ניירות ערך בחברות ציבוריות ותביעות בקשר עם יחסי עבודה. . ביטוח נושאי המשרה על הוצאות חקירה וכדומה אותן היה עליהם 4 להוציא, ללא קשר לשאלה האם כאן עניין המהווה עילה לתביעה נגדם ומכוסה תחת הפרק השני בפוליסה. מבין ארבעת הכיסויים שבפוליסה, רק השני והשלישי הם ביטוחי אחריות "נטו". לעניין הוצאות חקירה וכדומה, שכיח כי בפוליסות הבסיסיות לביטוח אחריות ("צד שלישי", "חבות מעבידים" ו"חבות מוצר") תיכלל הרחבה כיסוי להוצאות הגנה של המבוטחים בהליכים פליליים ומנהליים המתנהלים נגדם, אך אותה הרחבה קשורה לכיסוי הבסיסי תחת הפוליסה ("בגין מקרה ביטוח המבוטח על פי פוליסה זו"). אין כאן רק "אהבת ישראל" של המבטח, אלא הכרה שלו בכך שחבות פלילית של המבוטח עלולה להקרין על זו הנזיקית ולכן יש לסייע לו להדוף אותה. כאשר אנו עוסקים בפוליסה לביטוח "אחריות נושאי משרה" משתנה התמונה. כאן אין צורך בזיקה בין הכיסוי הבסיסי להוצאותיו המשפטיות של המבוטח - ואלו עומדות בפני עצמן. חריגה מגבולות תחום ביטוח אחד אינה יכולה להיות ל"לא כלום", אלא לענף ביטוח אחר, ובמקרה שלנו – נכסים. אם נעיין בסייגים לפוליסה לביטוח "אחריות נושאי משרה" ניתקל בדבר מוזר לכאורה: המבוא לפרק אינו מכוון לסייגים לאחריות. כך, למשל, בפוליסה מקובלת לביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" נפתח פרק הסייגים ב"למעט אם נקבע במפורש אחרת בהרחבה כלשהי של המבוטח בגין או בקשר חבותו בפוליסה, פוליסה זו אינה מכסה את עם" ובביטוחי "חבות מעבידים" ו"חבות מוצר" יבוא לפני פרק הסייגים של המבוטח בגין או בקשר עם". חבותו "פוליסה זו אינה מכסה את בפוליסה לביטוח "אחריות נושאי משרה" נעלמו מהמבוא לפרק הסייגים המילים "חבותו של המבוטח", ובמקומן נמצא למשל את "פוליסה זו לא תכסה תביעה כלשהי שהוגשה נגד המבוטח" או The "פוליסה זו אינה מכסה" ובפוליסה שכיחה בשפה האנגלית " Insurer shall not be liable to make any payment for Loss in connection with any Claim made against the . Insured ” מדוע? משום שהוספת המילים "חבותו של המבוטח" עלולה להותיר את המבטחים עם כיסויים נטולי סייגים. לשאלת זהות ענף הביטוח הרלוונטי משמעות במקרה תביעה, כגון לעניין מעמדו המיוחד של הצד השלישי בביטוחי אחריות ולעניין חבותו עשוי של המבטח בכלל. כך, בעוד בביטוח אחריות די בכך שהמבוטח לחוק) כדי לחשק את המבטח, אין הדבר נכון 65 לחוב (לשון סעיף בביטוח נכסים. בעבר שינו חברות הביטוח את שמה של פוליסת "כל הסיכונים" לרכוש, מחשש למתן פירוש רחב לו על ידי בית המשפט. אפשר וכיום יקום מי שינסה לתקוף את תוקף סייגי הפוליסה לביטוח "אחריות נושאי משרה" תוך שהוא מתבסס על שמה כפשוטו. מאת אורי אורלנד, יועץ ביטוח

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=