פוליסה - נובמבר 2019

56 / 2019 אלמנטר - נובמבר פוליסה www.polisa.news כבר כמה שנים אני נמנע במודע מפרסום מאמרי ביקורת על מעשים שונים שמבוצעים בענף. זאת משום שקיבלתי את התחושה, שמבטחים שלא נהגו כך, למדו את הרעיונות הללו ממאמרי ואימצו אותם. כך, באתי להתריע ויצאתי מזיק. הגיעו דברים לידי כך, שבמאמר שפרסמתי בנוגע לביטוחי חבויות, לפני כמה שנים, ציינתי למשל, שפרק ב' אחריות כלפי צד שלישי בביטוח עבודות קבלניות אינו כולל חריג "אחריות מקצועית". זמן קצר לאחר מכן נודע לי, שחברה מסוימת התרשמה מאוד מכך והכניסה לביטוחי העבודות הקבלניות שלהם לפרק ב' "אחריות כלפי צד שלישי", חריג אחריות מקצועית. זה נעשה, כמובן, בדף הרשימה ומכאן לנושא המאמר הנוכחי. דף הרשימה, שהוא כבר מזמן לא דף, אלא חוברת, כבר שכח מהו תפקידו ואיתו גם אנחנו כולנו כנראה שכחנו. דף הרשימה הוא מסמך המצורף לחוברת התנאים של הפוליסה (להלן: "הז'קט" או "נוסח הפוליסה") ואשר אמור להכיל שני נושאים עיקריים: הראשון להם הוא פרטי המבוטח הספציפי עבורו נערך הביטוח, כמו: שם המבוטח, כתובתו, עיסוקו לצרכי הביטוח, תקופת הביטוח, פרקי הביטוח שנרכשו, סכומי ביטוח, גבולות אחריות, פרמיות ותנאי תשלום. נושא שני שאמור למצוא את מקומו ברשימה הוא נתונים ספציפיים הקשורים למבוטח או לאינטרס המבוטח, כמו: פירוט המיגונים, התניות, הרחבות ושינויים מהנוסח של הז'קט, שנעשים על ידי המבטח ו/או המבוטח, כדי להתאים את תנאי הז'קט לצרכים ולדרישות של הביטוח הספציפי. חשוב לזכור שתי נקודות חשובות בהתייחס ל"דף הרשימה". האחת - שהאמור בדף הרשימה גובר על האמור בז'קט, בכל מקרה של סתירה בין שני המסמכים. השנייה, לא פחותחשובה - דף הרשימה בניגוד לז'קט, . הביטוח והחיסכון רשות שוק ההון איננו מחויב בביקורת ואישור של אם נבחן את דפי הרשימה של פוליסות שונות, נגלה ללא כל מאמץ סעיפים והתניות שנכנסו לדפי הרשימה שהם סעיפים כלליים שנכנסים אוטומטית לכל דפי הרשימה המופקים לענף מסוים, או אפילו לכל דפי הרשימה בכלל, בלי קשר למבוטח הספציפי עליו הוצאה הרשימה. ישנם סעיפים שהם תמימים לכאורה, כמו "נספח עבודות בחום" שמופיע כמעט בכל דף רשימה, או תמימים פחות, כמו סעיף המפרט רשימת חריגים חדשה לביטוח אחריות מקצועית ומבטל את רשימת החריגים שכלולה בז'קט. כך או כך, נוצר מצב שהמבטחים מנצלים את "יתרונות דף הרשימה" כדי להכניס שינויים בתנאי הביטוח בלי לעשות שינוי כלשהו בז'קט. כלומר, שינוי של נוסח הפוליסה שאושר על ידי הפיקוח ללא קבלת אישור לכך מהפיקוח. התוצאה היא שיש לנו לכל עסק שני נוסחים של הפוליסה: האחד הוא הז'קט שקיבל אישור והשני הוא דף הרשימה שלא קיבל אישור, אבל גובר על תנאי הז'קט שכן קיבל אישור. לכך יש להוסיף את הקושי הגובר והולך של סוכנים ומבוטחים לקרוא את הרשימה ולהבין את תוכנה, דבר הנובע מעודף האינפורמציה והסתירות הפנימיות הרבות במלל. מכיוון שהמבטח אינו מוכן לסמוך על החתמים שלו, הוא נוהג לקבע בדף הרשימה מלל רב באופן כזה שלא ניתן לגעת בו או לשנות אותו. כך, למשל, דין חריגה מהמיגונים הנדרשים, דרישות מיגון כלליות שאינן קשורות למבוטח הספציפי, נספח עבודות בחום ועוד. כולם סעיפים שמקומם בז'קט ולא ברשימה. ומה אם יש שינוי באחד מאלה בהתייחס למבוטח הספציפי? למחוק אי אפשר. אז אנחנו מתחילים לקבל פסקאות בנוסח: "בניגוד לאמור לעיל ... ". מילא אם הפסקאות הללו היו צמודות לפסקה המתוקנת, אבל היא גם יכולה להופיע במרחק כמה דפים ממנה. בעיה בפני עצמה היא פרוט המיגונים הנדרשים. כאן חל הכלל: "מה שנכנס לרשימה, לעולם לא יצא ממנה". לכן אנו נתקלים במצב בו בעת קבלת העסק נערך סקר, נקבעו הגנות והן פורטו כנדרש ברשימה. לאחר שנה או שנתיים או לאחר אירוע ביטוחי, נערך שוב סקר במקום ונתקבלה רשימת מיגון עדכנית. היא תיכנס גם כן לרשימה, אבל הדרישות הישנות לא יימחקו. לאחר שנתיים שוב תחזור הסיטואציה ויתווספו לנו ברשימה עוד דרישות מיגון עדכניות. גם הפעם הדרישות שכבר רשומות לא יימחקו, למרות שסביר מאוד להניח שהן לא עדכניות, או אולי כבר לא קיימות במציאות. עכשיו לך תדע מה הם באמת המיגונים הנדרשים. הדבר דומה בהתייחס להשתתפויות העצמיות, במיוחד בפוליסות מורכבות. ברשימה מופיעות אוטומטית השתתפויות עצמיות שאמורות להיות מעין דרישות מינימום. אם רוצה החתם לשנות אותן, הוא יוכל לעשות זאת רק על ידי הכנסת פסקת השתתפויות חדשה "בניגוד לאמור לעיל ...". ואם יהיו שינויים נוספים על פני זמן, הדברים גם כאן רק ילכו ויסתבכו. יש מי שיאמר, "מה 'כפת לי" שהרי לפי כללי הפרשנות, אי בהירות או סתירה תפורש כנגד המנסח, ולכן זו בעיה של המבטחים. אבל, כפי שהסברתי והתרעתי לא פעם, כל אי בהירות כזאת היא עילה למבטח לדחות תביעות ולמשוך את המבוטח להתדיינות מיותרת, שרק המבוטח יפסיד ממנה. כך הופך דף הרשימה מדף אחד או שניים, כפי שצריך להיות, לחוברת שיכולה להגיע לדפים רבים עם מלל רב שאין מקומו בה, ועם סתירות בטקסט. והחשוב מכל, קשה מאוד לבעלי מקצוע לרדת לעומק הדברים ולהבין ולוודא את הכיסוי הביטוחי הניתן, שלא לדבר על המבוטח, שבוודאי לא יכול להבין דבר. בסופו של דבר אנו מגיעים למצב שבו, דף הרשימה הופך לז'קט בפועל. דף הרשימה, שאמור להיות כלי להתאמתתנאי הביטוח למבוטחספציפי, הפך לכלי של הוספת סייגים והגבלות כלליים מול נוסח הפוליסה (הז'קט) כדי להתאים את תנאי הביטוח הכלליים לשינויים שהמבטח רוצה לבצע בתנאי הפוליסה, על פני זמן, בהתאם הרשימה - אם כל חטאת מאת גדעון ארמן , יועץ ביטוח • דף הרשימה, שאמור להיות כלי להתאמת תנאי הביטוח למבוטח ספציפי, הפך לכלי של הוספת סייגים והגבלות כלליים מול נוסח הפוליסה (הז'קט) כדי להתאים את תנאי הביטוח לשינויים שהמבטח רוצה לבצע בתנאי הפוליסה, על פני זמן, בהתאם לבעיות שמתעוררות אצלו, בלי לשנות את תנאי הפוליסה • לתשומת ליבו של הפיקוח על הביטוח 72 בעמוד

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=