פוליסה - נובמבר 2019

62 / 2019 אלמנטר - נובמבר פוליסה www.polisa.news בימים אלו עלתה שוב על שולחנו של בית המשפט השאלה מה דינה של תביעה לתגמולי ביטוח בנסיבות שבהן המבוטח הפר תנאי מתנאי שלהלן). מן המפורסמות שההתקשרות בין פיקאלי חוזה הביטוח (עניין הצדדים הינה חוזה, אשר בשל הפרתו על ידי המבטח באי תשלום או איחור בתשלום חשוף המבטח לתשלום פיצוים בגין הפרת חוזה, אף הדר חברה לביטוח נ' אחד 7298/10 מעבר לסכום הביטוח (למשל ע"א ). אולם זהו חוזה מסוג מיוחד, צרכני, שבו החוק מגן העם מזון ומשקאות על ידי על המבוטח מפני כוחו העדיף של המבטח ולפיכך בהפרת תנאי , רק במקרים נדירים ייצא המבוטח מבית משפט ללא תגמולי המבוטח ביטוח כלל, ולרוב לא ייגרע מאומה מהתגמולים. מעניין לראות מהי עמדת היועמ"ש בנושא זה, שכפי שנראה להלן, אינה אחידה. חתמי לוידס נ' 3260/10 פסק הדין המהווה בסיס לסקירתנו הוא רע"א . המבוטח הפר תנאי בפוליסה שחייב 2013 בספטמבר 15- מה א.סלוצקי אותו להחזיק תכשיטים בכספת, ואף שבית המשפט קבע קשר סיבתי בין השארת התכשיטים מחוץ לכספת ובין גניבתם (הכספת לא נפרצה כלל), זיכה את המבוטח במלוא התגמולים. בכך שחוק חוזה בית המשפט העליון את ההצדקה לתוצאה זו מצא הביטוח קבע הסדר מיוחד בנוגע לנקיטת אמצעים להקטנת הסיכון , ולפיו אם לא ננקטו אמצעים להקלת סיכון שדרש 21-18 בסעיפים המבוטח, יחול הסדר תשלום יחסי של תגמולי ביטוח. אולם, כדי להחיל את ההסדר הזה, נטל ההוכחה הוא על המבטח להראות שמבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה הביטוח אף תמורת פרמיה גבוהה יותר, כדי לזכות בפטור מוחלט, או להראות שקיימת פוליסה יקרה יותר ללא האמצעי שנדרש – כדי לזכות בהפחתה יחסית של התגמולים לפי יחס הפרמיות. במקרה זה, אף שבית המשפט העליון קבע כי תנאי הפוליסה הופרו, הרי כיוון שהמבטחת לא הוכיחה שמבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה הביטוח ואף לא הוכיחה את הפרמיה שהיא או מבטח אחר היו גובים ללא תנאי הפקדה בכספת, המבטחת חויבה לשאת במלוא התגמולים. תוצאות פסק הדין קשות באספקלריה של דיני חוזים. המבוטח הפר תנאי מוסכם וברור, והפרה זו קשורה קשר הדוק לאובדן התכשיטים. שכתבה את פסק הדין: "למרות דפנה ברק ארז עמדה על כך השופטת כל זאת, זוכה המבוטח במלוא תגמולי הביטוח. לא אכחד, שהדעת אינה (כתוארה אז): "אין לכחד מרים נאור נוחה מכך לחלוטין". והמשנה לנשיא כי התוצאה המוצעת על ידה במקרה הקונקרטי נראית קשה". , שהוזמן להביע עמדה בשאלה המשפטית, היועץ המשפטי לממשלה החליט להתייצב ולהגיש עמדה לטובת המבוטח ולפיה, המקרים בהם לחוק – הסדר 21 נדרשו אמצעים להקלת הסיכון יידונו לפי סעיף התשלום היחסי, ולא ניתן לקבוע בפוליסה שאי נקיטת אמצעים אלו מפקיעה את חבות המבטח כליל. זו אינה הפעם הראשונה בה נתבקשה עמדת היועץ המשפטי בשאלה של התנהגות המבוטח שגרמה להתרחשות מקרה הביטוח. חמש שנים קודם לכן, בעניין פי.וי.בי ) גם נתבקשה פי. וי. בי הדבקות בע"מ נ' מגדל 8898/06 הדבקות (רע"א מתגמולי 35% בחיפה בית המשפט המחוזי עמדתו. באותו עניין, הפחית הביטוח של מבוטחת, חברה מסחרית שמשאיתה נשדדה על תכולתה בדרך לג'נין. הוכח שהמבוטחת נהגה לשלוח משאיות עמוסות בסחורות לג'נין תוך עקיפת מחסומי צה"ל ובניגוד לצו האלוף האוסר על כניסת , והוכח שמשאיות החברה נתקלו בעבר באירועים A ישראלים לשטח עוינים באזור זה. בבר"ע שהגישה המבוטחת לבית המשפט העליון נטען, כי אין להחיל בביטוח את תורת האשם התורם ולפיכך בהעדר חריג בפוליסה, על המבטחת לשלם את התגמולים במלואם. היועץ המשפטי לממשלה הגיש את עמדתו לבית המשפט העליון, ולנוכח העמדה חברת הביטוח התפשרה עם המבוטחת והערעור נמשך מבלי שבית המשפט העליון יכריע בסוגיה. גישת היועץ המשפטי נקטה התנגדות חריפה להחלת תורת האשם התורם בביטוח, בטענה שהדבר יביא לאי ודאות ולפגיעה במבוטחים אשר החוק מבקש להגן עליהם. המקרה היחיד, כך נאמר, בו המבטח יכול להתבסס על התנהגות המבוטח כעילה לאי תשלום תגמולי ביטוח, בו נקבע, כי לה נסיונל נ' סטארפלסט, 56/77 הוא כפי שנקבע בעניין ע"א בסטייה ניכרת מרמת הזהירות (התרשלות רבתי) המלווה במצב נפשי של פזיזות ואי אכפתיות, המבטח פטור לחלוטין. עמדה קיצונית זו זכתה לביקורת בספרות המשפטית בכך שהיא עומדת בניגוד לרוחו של חוק חוזה הביטוח הדוגל בפתרונות חלקיים – יחסיים ולא "הכל או לא כלום". גם תוצאת מקרה זה, בו קיבל המבוטח את מלוא תגמולי הביטוח, אף שמעשיו עולים להתרשלות חמורה, הינה תוצאה קשה. כדי להימנע מכך, קבע בית המשפט המחוזי שאמנם אין לפטור את המבטחת לחלוטין, . הדבר 35% אבל המבוטחת צריכה לשאת בחלק מנזקה בשיעור של נעשה מטעמי צדק ומדיניות משפטית ראויה. והנה, לאחרונה, שוב עלתה לדיון הסוגיה של הפרת תנאי הפוליסה 9849/17 והפעם הפרת תנאי הגיל בפוליסת רכב – עניין פיקאלי (רע"א ). האם המבטח חייב לשלם תגמולי פיקאלי נ' הכשרה חברה לביטוח כשבפוליסת 23 ביטוח בגין תאונה לרכב שבעת המקרה נהג בו בן ומעלה? 30 הביטוח הותנה שהנהג יהיה בן המבטחת סברה שאינה צריכה לשלם כלל, וכך קבעו גם בית משפט השלום והמחוזי. אולם בשלב הערעור בבית המשפט העליון נחלקו דעות וברק-ארז) קבעה עופר גרוסקופף בין רוב ומיעוט, ודעת הרוב (השופטים כי יש לשלם תגמולי ביטוח יחסיים, כיחס הפרמיות הרלבנטיות, ולהחיל לחוק הדן בהחמרת סיכון, 18 את ההסדר של סעיף הפרת תנאי הביטוח על ידי המבוטח – מגמות בעמדת היועץ המשפטי מאת עו"ד פגי שרון - לויתן, שרון ושות' כיצד יש להבין את עמדת היועץ המשפטי, אשר בעבר באופן מסורתי נקט עמדה לטובת המבוטח? 75 בעמוד

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=