פוליסה - נובמבר 2019

64 / 2019 אלמנטר - נובמבר פוליסה www.polisa.news ביסודם של דברים, מבטח משנה הוא מבטח של מבטח, על פי הסדר חוזי נפרד שהמבוטח אינו צד לו, והצדדים לחוזה ביטוח המשנה היו רשאים לסיימו בנפרד ביניהם מבלי שהייתה למבוטח זכות להתערב בעניין לאחרונה שלל בית משפט לערעורים ניסיון מטעם מבוטח "להרים מסך" על ביטוח "חזית" באמצעות תביעה ישירה נגד מבטח משנה. המקרה התעורר בקשר עם פוליסות שמכר ברוקר לביטוח בשם . הברוקר ערך את הביטוח 2007 ללקוחות שונים בשנת אוברסיז במסמכי פוליסה הנושאים את שמו, והצהיר בהם, בשפה האנגלית, כי הפוליסות נחתמו "בשם המבטחים … עבור מבטחים ישירים מסמיכים, ) של reinsurance binder - ומכוח הרשאה לביטוח משנה (במקור (חברה אחרונה זו יוצגה על ידי הח"מ, להלן – אינגוסטרך חברה לביטוח "מבטח המשנה"). הפוליסות האמורות נערכו בשעת מחלוקת בין מבטח המשנה לבין הברוקר, שעברה להכרעה בבוררות לאחר מכן, בין היתר בנוגע לתוקפו , שהסדיר הברוקר בין מבטח 95% של חוזה ביטוח משנה יחסי בשיעור המשנה לבין מבטח ראשי מסוים, שלפי שיטת הברוקר נקשר לפוליסות הנזכרות בתור "מבטח החזית". לימים נקבע במסגרת הבוררות, כי הרשאת ביטוח המשנה הייתה . לפיכך, עד לתאריך זה היה הברוקר רשאי 2007 ביולי 15- בתוקף עד ה להכניס לחוזה ביטוח המשנה את הסיכונים בגין הפוליסות שהוצאו על ידו בהתאם לתנאי ביטוח המשנה, ועקב כך, לדרוש ממבטח המשנה את מימון תשלומי התביעות שיכוסו מכוח אותן פוליסות. ואולם, ביחסים בין הברוקר למבטח המשנה הופסק הכיסוי של מבטח המשנה ביום . בהתאם לכך, מבטח המשנה קיים את המוטל עליו בכך 31.12.07 של לקוחות הברוקר בהתקיים run off- שמימן את תשלומי תביעות ה שני תנאים: 15- א) הפוליסה נמכרה למבוטח, ונכללה בחוזה ביטוח המשנה, עד ה ; ו- 2007 ביולי , לרבות אם 2007 בדצמבר 31- ב) מקרה הביטוח התרחש לא יאוחר מה מדובר בהגשת תביעה או מסירת הודעה על נסיבות במסגרת פוליסות ביטוח אחריות על בסיס תביעה. במקרה הנדון, קבלן כבישים רכש אחת הפוליסות המדוברות, שהייתה . עבודות כביש סופקו על ידו לצד שלישי 30.6.08 עד 1.7.07- בתוקף מ ,2008 . בפברואר 22.12.17 בהתאם להזמנת עבודה מיום 29.12.07 ביום קרי, בהמשך תקופת הפוליסה, אך לאחר סיום תפקידו של מבטח המשנה, גילה המזמין פגמים בכביש, והציג למבוטח תלונה ("תביעה") לתקן את העבודה על חשבונו. המבוטח הודיע על התביעה לברוקר, אלף שקל, בסעיף ביטוח אחריות 82 ודרש כיסוי הוצאות תיקון של בערך המוצר. מצידו של הברוקר הוכרה התביעה, אולם היא לא שולמה. במצב זה הגיש נציג המבוטח תביעה לבית המשפט, הן נגד הברוקר והן נגד מבטח המשנה. הוא טען לחבות מבטח המשנה מכיוון שהתרחש , וכי בכל אופן, מבטח המשנה חייב על פי 22.12.07 מקרה ביטוח ביום הביטוח הראשי, מכוח המצג של הברוקר, ביריבות ישירה עם המבוטח, למשך כל תקופת הפוליסה. אכן קיבל את התביעה, בקבעו, על פי מצגו של בית משפט השלום הברוקר, כי לא היה ברור מה היה טיבה של ההרשאה שהזכיר, אם לעריכת ביטוח ישיר ואם לעריכת ביטוח משנה; כי דמי הביטוח שולמו על סמך המצג; וכי היה בכך כדי לחייב את מבטח המשנה והברוקר ביחד ולחוד כלפי המבוטח, כך ששום הסדר פנימי, הפטר או הכרעה שיפוטית בין הברוקר לבין מבטח המשנה, לא יכלו לגרוע מזכויות המבוטח כלפי שני הגופים. קיבל את ערעורו של מבטח המשנה, ופסק כי בית המשפט המחוזי לא היתה למבוטח עילת תביעה נגדו. פסק הדין מיישם הנחות עבודה ועקרונות משפטיים, שעל יסודם נערכים ביטוחי משנה, לרבות הסדרי ביטוח חזית, בהינתן שחוק חוזה ביטוח אינו חל על חוזה ביטוח המשנה. בתוך כך הפעיל בית המשפט כללי פרשנות רגילים, וקבע כי אזכור שמו לפי נוסח הפוליסה נעשה בהקשר מאובחן של ביטוח משנה, מה ששולל בהכרח את האפשרות שמצגו של הברוקר הפך אותו לצד לחוזה הביטוח הראשי. בנוסף, בית המשפט קיבל את הטענה כי אין לפרש את ההרשאה על פי מצגו של הברוקר כלפי המבוטח, כי כאשר שמדובר בהרשאה של שלוח לעשות פעולה משפטית בשם שולח, יש לבחון אותה על פי הוראותיו והתנהגותו של השולח, במקרה זה, מבטח המשנה. אם קיומו של ביטוח המשנה היווה יסוד מהותי של חוזה הביטוח, המבוטח יכול היה לפנות בתביעה כנגד הברוקר שהצהיר על כך. ביסודם של דברים, מבטח משנה הוא מבטח של מבטח, על פי הסדר חוזי נפרד שהמבוטח אינו צד לו, והצדדים לחוזה ביטוח המשנה היו רשאים לסיימו בנפרד ביניהם מבלי שהייתה למבוטח זכות להתערב בעניין. עולה מפסק הדין, כי מתן מצג למבוטח בדבר ביטוח משנה, ואפילו בדרך של אזכור שמו של מבטח המשנה על ידי גורם ביניים בעריכת הסדר חזית, אין בהם כדי לפגוע בעקרון הכללי ובצפייתו של מבטח המשנה, כי אין המבוטח הראשי רוכש זכות ישירה כלפיו, ולא תהיה לו עילה לדרוש ממנו תשלום תגמולי ביטוח, אלא אם כן נתן מבטח המשנה הסכמה או הרשאה מפורשת, ליצירת קשר חוזי ישיר עם המבוטח כאמור. 13830-09-18) ) ע"א (י-ם הסדרי ביטוח "חזית" ) fronting ( במבחן הפסיקה מאת עוה"ד גיל עטר ושמעון צ'רטוב נשיץ ברנדס אמיר ושות׳

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=