אבן קיסר בע"מ

התיישנות בתביעות שיבוב של המל"ל

התיישנות בתביעות שיבוב של המל"ל

למוסד לביטוח לאומי זכות להגיש תביעות שיבוב כנגד צדדים שלישיים שאחראים לטענתו לנזק שאירע למבוטחיו ובגינו משולמים להם תגמולים מטעמו. זכות זו מעוגנת בסעיף 328(א)…