אישור קיום ביטוח

הרשות מציעה לאפשר אישור ביטוח נוסף במסגרת החוזר "אישור קיום ביטוח"

יש לאפשר אישור ביטוח מסוג נוסף במקרים בהם טרם קיימת התקשרות בין מבקש האישור לבין חברת הביטוח - קרי במקרים שבהם נדרש מועמד לביטוח להציג נכונות של חברת ביטוח לבטח אותו, כך מציעה רשות שוק ההון בטיוטה שפרסמה. כמו כן, היא מציעה לחדד את החריג מתחולתו של החוזר בעניין אישורי קיום ביטוח שנקבעו במסגרות חיקוק. בתחילת חודש דצמבר 2019 נכנס לתוקפו החוזר "אישור קיום ביטוח". ברשות מציינים שהתקבלו אצלה פניות הנוגעות לצרכים שונים של ציבור המבוטחים, אשר התגלו לאחר הנפקת אישורים בפורמט שנקבע במסגרת החוזר, ולכן הם מציעים שינוי זה...
טיוטה שניה לחוזר אישור קיום ביטוח: אישור הביטוח יוכל להרחיב את תנאי הפוליסה; סתירה בין הפוליסה לאישור תפורש לטובת המבוטח בלבד

טיוטה שניה לחוזר אישור קיום ביטוח: אישור הביטוח יוכל להרחיב את תנאי הפוליסה; סתירה בין הפוליסה לאישור תפורש לטובת המבוטח בלבד

טיוטה שניה לחוזר אישור קיום ביטוח שפורסמה אתמול (יום ב') מגדירה מחדש את היחסים בין פוליסת הביטוח לאישור קיום הביטוח. בעוד שבטיוטה הראשונה שפורסמה בפברואר…