איתן אבניאון

ביטוחי חבות כסיכונים לטווח ארוך (Long Tail Risks) / מאת יעקב קיהל

נתבקשתי על ידי מבטח לחוות דעתי בעניין האפשרות לקיצור תקופת ההבשלה הארוכה של תביעות בביטוחי חבויות, המהווה גורם המקפח את תחשיבי התביעות התלויות במאזני המבטחים (ומבטחי המשנה שלהם) וסלע מחלוקת בדיוניהם עם סוכני הביטוח לגבי רווחיות תיקיהם. זאת הייתה תמצית דעתי לגבי נסיבות הסוגיה: סעיף ההפעלה בפוליסות הביטוח חוק חוזה הביטוח (בסעיף 1 בו) מקים את חובת המבטח במועד "קרות מקרה הביטוח". דהיינו: מקרה הביטוח הוא הבסיס לתביעת מבוטח כלפי מבטחו והעילה למימוש חוזה הביטוח. "מקרה הביטוח" הינו תחום דווקני ומוגדר של תוצאה מחוסה מסיבה מחוסה בתקופה מוגדרת. המקרה מעורר...