אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

אלטשולר שחם גמל ופנסיה תחלק דיבידנד בסך של 29 מיליון שקל

אלטשולר שחם גמל ופנסיה תחלק דיבידנד בסך של 29 מיליון שקל. החברה דיווחה לבורסה על החלטה זו, שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ב-25 בנובמבר. המועד הקובע הוא 17 בדצמבר 2020, כאשר יום התשלום נקבע ל-3 בינואר 2021. יתרת רווחי התאגיד לאחר החלוקה הם בסך של 60,425,000 שקל. החברה ציינה בהודעתה, כי לאחר עיון בדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2020 מיום 25 בנובמבר 2020, דוח תזרים מזומנים חזוי, התחייבויות החברה ומועדי פירעונן, מבנה ההון של החברה ומצב נזילותה, כמפורט בדוחותיה הכספיים, אישר הדירקטוריון את ביצוע חלוקת הדיבידנד בסך...