אקורד סוכנות לביטוח

אמצעים להקלת סיכון – אתגר ולצידו הזדמנות / מאת עו"ד ליטל ענבר

אמצעים להקלת סיכון הם בעיקר דרישות מיגון, שנועדו לצמצם את הסיכון לקרות מקרה הביטוח. אמצעים אלו נקבעים על ידי חברות הביטוח במסגרת תנאי פוליסות הביטוח, ומהווים תנאי שהמבוטח נדרש לעמוד בו במהלך תקופת הביטוח. אי עמידת המבוטח בתנאי זה עלולה להוביל לדחיית כיסוי ביטוחי בעת נזק. הואיל ואי עמידה באמצעים להקלת הסיכון היא בין הטענות הנפוצות לדחיית כיסוי ביטוחי, הפסיקה בעניין זה רבה ומורכבת. עם הזמן הלכה והשתכללה היכולת של חברות הביטוח לבצע חיתום איכותי יותר, ולטפל בתביעות באופן מדויק יותר. כתוצאה מכך, על פי רוב, חברות הביטוח ערוכות כיום...