בורסת תל אביב

נושאי המשרה בבורסה רכשו ביטוח אחריות מקצועית בעקבות הנפקתה והפיכתה לחברה ציבורית

אסיפת בעלי המניות של בורסת תל אביב אישרה בשבוע שעבר את התקשרותה בפוליסות קבוצתיות לביטוח אחריות מקצועית ולביטוח אחריות נושאי משרה. בנוסף, בוצעה רכישת פוליסת POSI לביטוח ההנפקה - Public  Offering of Securities Insurance והתשקיף לתקופה של שבע שנים מיום ההנפקה. לפוליסה נודע, כי בניגוד לנוהג של החברות הגדולות במשק שמתבססות על פיזור ביטוח נושאי המשרה בין כמה קונסורציום ברחבי העולם, בבורסה בחרו להתבסס דווקא על חברת ביטוח מקומית. ביטוח נושאי המשרה בבורסה נעשה בעקבות הפיכת הבורסה לחברה ציבורית, שמניותיה החלו להיסחר תחת הסימול ברסה. השלב המוסדי התאפיין בביקושים גבוהים,...