בית המשפט המחוזי

ייצוגית נגד הראל פנסיה וגמל והראל בטענה שהן גובות מלקוחותיהן כספים ביתר בהסכמי הלוואה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד הראל פנסיה וגמל והראל בטענה לקביעת מנגנון הצמדה חד כיווני בהלוואות הצמודות למדד, כאשר לפי פרקטיקה פסולה זו כאשר המדד עולה לעומת מדד הבסיס, מוגדל בהתאמה החיוב החודשי של הלקוח, ואולם מצד אחר, כאשר המדד יורד, נותר החיוב החודשי כפי שהוא. לדברי המבקש, לב אדירוביץ', הוא נטל מהמשיבות מספר הלוואות צמודות מדד, וכי במרבית החודשים עלה שיעור המדד על מדד הבסיס, ואז הוא נדרש לשלם תוספת של הפרשי הצמדה, ואולם כאשר היה המדד נמוך ממדד הבסיס והוא היה אמור לשלם סכומים מופחתים, נותרו סכומי...