בית המשפט המחוזי

חבותו של מבטח כלפי צד שלישי

חבותו של מבטח כלפי צד שלישי

האם במקרה בו חברת ביטוח פטורה מתשלום תגמולי ביטוח למבוטח בשל מרמה, היא גם פטורה מתשלום  לצד ג' תמים? לשאלה זו נדרש בית המשפט המחוזי…
Pages