בית משפט השלום

ייצוגית נגד פספורטכארד והפניקס בטענה שתגמולי ביטוח ניתנו ללא ריבית ובשער מטבע לא נכון

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 1.84 מיליון שקל הוגשה לבית משפט השלום בחיפה כנגד פספורטכארד סוכנות לביטוח כללי (2014) וחברת הפניקס. זאת, בטענה לפיה מבוטחיהן בביטוח נסיעות קיבלו תגמולי ביטוח לאחר 30 יום ממועד הגשת הדרישה, ללא ריבית עד למועד התשלום, ועל פי שער מטבע זר שאינו נכון למועד מקרה הביטוח ולמועד התשלום. עילת תביעה נוספת היא הטעיה והפרת חובת הגילוי לעניין החיוב בדמי השתתפות עצמית ומגבלת אחריות המבטח בעת ההתקשרות כלפי המבוטחים בביטוח נסיעות בהרחבת ספורט חורף, וזאת במסגרת עלון המידע טרם התקשרות. בבקשה נטען, כי...
התיישנות בתביעות שיבוב של המל"ל

התיישנות בתביעות שיבוב של המל"ל

למוסד לביטוח לאומי זכות להגיש תביעות שיבוב כנגד צדדים שלישיים שאחראים לטענתו לנזק שאירע למבוטחיו ובגינו משולמים להם תגמולים מטעמו. זכות זו מעוגנת בסעיף 328(א)…