דוחות כספיים

כלל ביטוח רשמה רווח כולל של 760 מיליון שקל בחציון – לעומת הפסד של 345 אשתקד

כלל ביטוח רשמה רווח כולל של 760 מיליון שקל בחציון – לעומת הפסד של 345 אשתקד – כך עולה מהדוחות הכספיים שפרסמה הבוקר החברה.  הרווח הכולל ברבעון השני של שנת 2021 הסתכם בכ-357 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לאחר מס בסך של כ-139 מיליון שקל, ברבעון המקביל אשתקד -  גידול של 157%. התשואה להון במונחים שנתיים ברבעון ה-2 של 2021 עמדה על שיעור של כ-21.3%, לעומת שיעור של כ-10.7% אשתקד.  הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים והתקבולים בגין חוזי השקעה הסתכמו ברבעון השני של בסך של כ-6,574 מיליון שקל, לעומת סך...