דידי גרסטנפלד

התיישנות בתביעות שיבוב של המל"ל

למוסד לביטוח לאומי זכות להגיש תביעות שיבוב כנגד צדדים שלישיים שאחראים לטענתו לנזק שאירע למבוטחיו ובגינו משולמים להם תגמולים מטעמו. זכות זו מעוגנת בסעיף 328(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. זכות התביעה של המוסד לביטוח לאומי בתביעת שיבוב אינה זכות עצמאית והיא באה מכוח זכות התחלוף, וכמוה כזכותו של הנפגע עצמו. לכן, הגנה דיונית שעומדת לצד השלישי המזיק הנטען כנגד הניזוק, כגון טענת התיישנות, תעמוד לו גם כנגד המוסד לביטוח לאומי, מאחר שהיא מופנית כנגד זכות התביעה עצמה ולא כנגד בעל הזכות. בהתאם לרציונל זה, תקופת ההתיישנות תימנה, גם...