דסטה גדי יברקן

הצ"ח: פטור ממס על משיכה הונית מקופת גמל

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - פטור ממס על משיכה הונית מקופת גמל, הוגשה אתמול (יום ב') על ידי ח"כ דסטה גדי יברקן (ליכוד). על פי ההצעה, "על אף האמור בכל דין או הסכם, סכומים שמשך עמית שהגיע לגיל פרישה מקופת גמל, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שנצברו בקופה - יהיו פטורים ממס, ובלבד שהסכום שנצבר בקופת הגמל אינו עולה על 100 אלף שקלים". על פי דברי הסבר, אנשים שהגיעו לגיל פרישה וחיים מקצבה שנתית, מחויבים כיום במס הכנסה אם הם מבצעים משיכה הונית של כספים הצבורים בקופת...