הטכניון

מכרז הביטוח של הטכניון: המבוטח קובע את עמלת הסוכן

עמלה של 7% מהפרמיה (כ-10% מהנטו) בביטוח רכב רכוש, 3.25% מהפרמיה נטו בביטוח רכב חובה. זו העמלה שיקבל סוכן הביטוח שימונה לטיפול בקולקטיב הרכב של הטכניון. אולם שיעור עמלה זה לא נקבע במסגרת מערכת יחסים עסקית בין סוכן הביטוח לחברה, אלא באופן יוצא דופן – נקבע במסגרת תנאי המכרז שפרסם הטכניון. סעיף 6 לנספח ב' למכרז (תנאים כלליים להתקשרות עם מבטח) עוסק בשירות שיינתן על ידי סוכן הביטוח, שימונה על ידי החברה הזוכה. המכרז עצמו אגב פונה לחברות ביטוח בלבד וסוכני ביטוח אינם יכולים לגשת אליו, אלא רק להתמנות על...