הכשרה

מעבר מהפסד לרווח: הכשרה מדווחת על רווח חציוני כולל של 35.8 מיליון שקל ב-2021

הכשרה דיווחה כי הרווח הכולל לאחר מס בחציון הראשון של השנה הנוכחית הסתכם ב-35.8 מיליון שקל בהשוואה להפסד כולל אחרי מס של 15.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השני של השנה הסתכם ב-15.6 מיליון שקל, בהשוואה לרווח כולל לאחר מס של 20.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יתרת הנכסים המנוהלים הסתכמו לכ-28.3 מיליארד שקל, גידול של כ-16.5% בחציון הראשון של השנה. כן מציגה החברה עלייה בפרמיות ובתקבולים המסתכמת לכ-4.4 מיליארד שקל. שיעור ההוצאות והעמלות מפרמיות ותקבולים ירד בתקופת הדוח לשיעור של כ-5.7% לעומת 8.2% אשתקד....