הפניקס

נזק חשמל לציוד אלקטרוני בביטוח "אש" / מאת יעקב קיהל

נתבקשתי על ידי סוכנות ביטוח לחוות דעתי האם נזקים שאירעו  לציוד אלקטרוני שהופעל בחצרי המבוטח כחוות שירותי תקשורת ללקוחותיו, וחייבו החלפתו לאלתר, מחוסים במסגרת הפוליסה המורחבת לביטוח אש וסיכונים נלווים מפורטים שנערכה על ידם לכיסוי אחריותם.  תצפיות טכניות של מהנדס בעבר אימתו את התרחשותה של הפרעה בתפקוד שנבעה מ"עליית מתח ברשת החשמל של חברת החשמל" (מחוץ לחצרי המבוטח) ושתוצאותיה ניכרו בציוד. עילה זאת, אם התבטאה בנזק פיסי לציוד, אכן נכללה במפרט סיכוני הפוליסה שהוסכמה עם המבטח. ככלל: "נזק פיסי" כזה ניכר בעיוות בצורה (תבנית הציוד) או בקלקול התכונות הפיסיות או...
Pages