וועדת העבודה והרווחה

רשות שוק ההון מגנה על הכיסויים הביטוחיים של העצמאים בקרן הפנסיה

ב-4 בפברואר 2021, עקב ההשפעות הכלכליות של נגיף הקורונה, פורסמו תקנות אשר קבעו מועדים ותנאים שבהם רשאי עמית-עצמאי, שחדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו, למשוך כספים מקופת גמל לקצבה כסכום חד פעמי. תקנות אלו נקבעו כהוראת שעה עד לסוף שנת 2021. על פי הוראות הדין, משיכת כספים כאמור, מעבר לפגיעה בגובה החיסכון של העמית, עלולה לפגוע גם בכיסויים הביטוחיים של העמית בקרן הפנסיה למקרה מוות ו/או נכות. הנושא הוצף לאחרונה בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת על ידי לשכת סוכני הביטוח ובעקבות כך נדרשה רשות שוק ההון לתקן את...