ועדת הכספים

שינויים בכללי הסולבנסי: הרשות מרחיבה את חובת הגילוי ומעודדת הכרה בהשקעות באינשורטק

רשות שוק ההון מעדכנת את כללי רפורמת כושר הפירעון סולבנסי 2. הרשות פרסמה שלשום את הטיוטה השלישית של תיקון לחוזר המאוחד לעניין הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס Solvency II. ברשות סבורים שזה הטיוטה הסופית, שכן מדובר בנוסח שהוגש לאישור ועדת הכספים. טרם נקבע מועד לדיון בנושא. כמו כן פורסמה במקביל טיוטת עדכון להוראות החוזר המאוחד לעניין "דין וחשבון לציבור" - גילוי על אודות יחס כושר פירעון כלכלי. התיקונים כולל מספר שינויים, כאשר המרכזי בהם הוא הרחבת חובת הגילוי הנדרשת מחברות ביטוח. תיקון החוזר "דין וחשבון...