ועדת וינוגרד

סקירה של תוצאות ענף הביטוח 2019: EY – הרווח מתחומי הפעילות גדל ב-52% בעקבות גידול ברווחי השקעות ושחרור הפרשות וינוגרד

פירמת רואי החשבון EY קוסט פורר גבאי את קסירר פרסמה את הדוח השנתי הסוקר את משק הביטוח לשנת 2019. מהסקירה עולה כי תוצאות הפעילות - הרווח הכולל לפני מס גדל ב-52% ל-3.5 מיליארד שקל, לעומת 2.3 מיליארד שקל ב-2018. ב-EY מסבירים כי תוצאות הפעילות בשנת 2019 הושפעו בעיקר מהגורמים הבאים: * שיפור משמעותי של תשואות השווקים הפיננסיים בארץ ובעולם ככלל. * הגדלה מהותית של העתודות במגזר חיסכון ארוך טווח ובמגזר הבריאות עקב ירידה בשיעורי ריבית ההיוון המשמשים לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות, כמו גם הצורך בהגדלה של ההפרשות ל-LAT ועדכוני הנחות אקטואריות....