ועדת חודק

רשות שוק ההון מאפשרת למוסדיים להשקיע באג"ח ללא הגשת אנליזה

לאחר השינויים המשמעותיים שחלו בשוק ההון בעקבות משבר הקורונה יוכלו הגופים המוסדיים להשקיע באג"ח קונצרני ללא הגשה אנליזה לוועדת ההשקעות. כך קבעה רשות שוק ההון בתיקון הוראות החוזר המאוחד "ניהול נכסי השקעה". גוף מוסדי נדרש להכין אנליזה כתובה בטרם רכישה של איגרת חוב, אשר תמליץ האם לרכוש את איגרת החוב המוצעת. על-פי סעיף 5 בהוראת החוזר, האנליזה תקפה לפרק זמן שלא יעלה על שנה. במסגרת התיקון, יוכלו המוסדיים להעביר את שיקול הדעת ביחס להיקף האנליזה הנדרש לוועדת ההשקעות עד לסוף ביולי 2020, וכן לדחות את המועד בו יש לעדכן אנליזות...