חיסכון ארוך טווח

הראל רשמה רווח כולל של 451 מיליון שקל ב-3 רבעונים ראשונים של 2019 – לעומת 537 מיליון שקל אשתקד

הראל רשמה רווח כולל לאחר מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019, בסך של 451 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לאחר מס של כ-537 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-16%. בנטרול הגידול שנרשם בהתחייבויות הביטוחיות כתוצאה מירידת עקום הריבית, הרווח הכולל הסתכם ביותר ממיליארד שקל. ההפסד הכולל לאחר מס ברבעון השלישי של 2019, הסתכם בכ-235 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-287 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. תוצאות הרבעון הושפעו באופן מהותי בעיקר מהירידה החדה של עקום הריבית שהביאה להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות של החברה. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו...