חיצוב סחר ופיתוח בע"מ

מסמכי הביטוח כבסיס לפרשנות "מקרה הביטוח" / מאת יעקב קיהל

רשות מקומית התקשרה בחוזה ביטוח עם קבלן ראשי (המבוטח) להחלפת גגות של ארבעה גני ילדים. בעבודות אלה נתגלו כשלים שהתבטאו כנטען בדליפת מי גשמים באותם מבנים וגרמו לנזק במבנים ובחיפויים, בסכומים ניכרים. המבטחת, שהתחייבה בביטוח עבודות קבלניות ואושרה במכרז שנערך על ידי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, שללה עתה את אחריותה כלפי המבוטח, בנמקה את הדחייה מתוך פרשנותה למקרים שאירעו ולהוראות הפוליסה שביטחה את העבודות. תקופת הביטוח והבדק הפוליסה הגדירה במונח "תקופת הביטוח" כי מבוטחים נזקים לעת קרותם וכי תוקף הביטוח לפרקי הרכוש והחבות "יסתיים מיידית לגבי אותם חלקים...