יד חיים ויצמן

מכון ויצמן מקיים מכרז לעריכת ביטוח אחריות נושאי משרה

מכון ויצמן למדע יערוך מכרז לעריכת ביטוח אחריות נושאי משרה למכון המדע ולגופים נלווים. המכון מעוניין להתקשר עם חברת ביטוח שתערוך את האחריות בגבולות של 10 מיליון דולר. פרט למכון, ייערך ביטוח אחריות גם לחברות הבנות: יד חיים ויצמן, אגודת ידידי מכון ויצמן למדע ומכון דוידסון לחינוך מדעי. הפרמיה של כל אחד מהגופים הנלווים לא תעלה על 30% מהפרמיה המוצעת למכון ויצמן וחברות הבת. תקופת ההתקשרות עם חברת הביטוח מיועדת לתקופה של שנה וחצי עד ליוני 2020. המכון משאיר לעצמו את האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות לארבע תקופות נוספות בנות...