יהודה כהנא

האם ראוי לבטח נזקי קטסטרופה (רעידת אדמה) במתכונת "נזק ראשון"?

מאת יעקב קיהל לאחרונה פרסמה מבטחת את תוכניתה לביטוח פרמטרי לנזקי רעידת אדמה. בתוכנית זאת מציינת חברת הביטוח יתרונות חדשניים, ובהם: בסיס פיצוי מוסכם בקרות רעידת אדמה ("בכתובת הנכס המבוטח" ובתקופת הביטוח) במגניטודה של 6.9 לפחות בסולם מרקלי (שהיא הפרמטר הנדרש כמקרה ביטוח). אין צורך בהוכחת נזק פיזי או בכינונו, פטור מבדיקת שמאי ותשלום מידי של תגמולי ביטוח בקרות רעידת אדמה כמוגדר (ה"פרמטר"). אחריות המבטחת בקרות האירוע שהוגדר כ"פרמטר" הינה בסך 45 אלף שקל ליחידת ביטוח (המתבטאת בשובר הנרכש מראש), כמספר היחידות / שוברים שנבחרו על ידי המבוטח, ללא הגבלת...