יורם נוה

כלל ביטוח עברה מהפסד לרווח של 209 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2019

כלל ביטוח עברה מהפסד לרווח ברבעון הראשון של שנת 2019. הרווח הכולל של חברת הביטוח הסתכם ב-209 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, לעומת הפסד של 106 מיליון שקל בזמן המקביל אשתקד. החברה מסבירה את העלייה ברווח כך: "הרווח הכולל בתקופת הדוח הושפע בעיקר מעלייה בתשואות שווקי ההון שהיו גבוהות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד וקיבלו ביטוי בגידול בהכנסות מהשקעות שהביאו, בין היתר, לסגירת ההתחייבות למבוטחים בגין גביית דמי ניהול משתנים  ובנוסף הביאו לגביית דמי ניהול משתנים בסך של כ-170 מיליוני שקל, לעומת גבייה בסך של כ-13 מיליוני שקל אשתקד". בעקבות...
Pages