יעקב קיהל

האם יוצרת פוליסה משולבת לחבויות ציפיות סבירות של מבוטח למילוי כל צרכיו? / מאת יעקב קיהל

נתבקשתי לחוות דעתי באשר לכיסוי מותו בתאונת עבודה של פועל, במהלך עיסוקו בחצרי משקו של המבוטח. הסוגיה שעמדה על הפרק התייחסה לרציפות סוגי הביטוח שהוצעו למבוטח, במסגרת פוליסה משולבת לחצרי המשק, ולפרשנות החריגים שנטען על ידי המבטחת כי הינם שוללים את אחריותה החוזית כלפי המבוטח לכיסוי חבותו בגין המקרה. המבוטח, בעל החצרים, מסר מלאכת תיקון גג תקול לקבלן, וזה העסיק פועל מזדמן במלאכת התיקון. הן מחמת משכה הקצר החזוי של המלאכה, הן מחמת היותה חד-פעמית ואקראית באופייה, הן מחמת היות הפעילות ארעית גם מבחינת הפועל המנוח (כמוסבר בכתב התביעה) והן...
Pages
  • 1
  • 2