יעקב קיהל

על מחלוקת בהבנת הוראת סוכן למבטחת

מאת יעקב קיהל מדובר בחידוש ביטוחי הפקת אירועים, הכוללים ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, במתכונת תנאים מורחבת. עיסוק המבוטחים הוגדר בפוליסה כ"הפקת אירועים מכל סוג, לרבות הפעלת דיסקוטקים, שקיבולתם עד 5,000 איש באירוע". לגבי אירועים שאינם במתחם מקורה (בלשון המבטחת: "באתר פתוח") נדרשה הודעה מראש למבטחת אם עלה מספר המשתתפים על הגבלה זאת. הגדרת עיסוק זאת אושרה במיוחד כלפי מזמין פלוני ב"אישור עריכת ביטוחים", ורק לאחר מכן הושמט מן הפוליסה (במסמך תוספת) העיסוק של "הפעלת דיסקוטקים". השמטה זאת ממסמכי הפוליסה נעשתה על ידי המבטחת, ללא הדגשה ואתראה מיוחדות בכתב, והיא...