מינוי דירקטורים

הממונה מבהיר: אפשר למנות דירקטורים בכלל ביטוח שמכהנים כדירקטורים בכלל החזקות

"כהונה כדירקטור בכלל החזקות לא תהווה כשלעצמה עילה למניעת כהונה כדירקטור בכלל ביטוח וכי אין בכל האמור כדי לגרוע מהאפשרות למינוי מי שמכהן כדירקטור בכלל החזקות כדירקטור בכלל ביטוח. הכל בכפוף להחלטת הממונה". כך מבהיר הממונה על הביטוח ד"ר משה ברקת במכתב לכלל ביטוח שפורסם בבורסה. המכתב נשלח בהמשך להתכתבויות ולשיחות בין הרגולציה לבין כלל ביטוח והטלת האיסור על החברה למנות דירקטורים באופן עצמאי. הנהלת כלל ביטוח הלינה בעבר בפני רשות שוק ההון, כי מניעת מינוי כפול (בחברה האם ובחברה הבת) מציבה אותה בעמדה נחותה מול המתחרות. ההבהרות נעשו במסגרת...