מכרז

מכבי שירותי בריאות פרסמה מכרז לביטוח רכוש, חבויות וכספים

מכבי שירותי בריאות פרסמה היום מכרז להתקשרות עם חברת ביטוח לספק לקבוצת מכבי ביטוח רכוש, חבויות וכספים. מדובר בהתקשרות לתקופה של שנתיים, כשלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת. המועד האחרון להגשת הצעות נקבע לתאריך 22 באפריל. תנאי סף הכרחי להגשת הצעה במכרז הוא מבטח שלו לפחות שלושה מבוטחים בהיקף כיסוי של לפחות שני מיליארד שקל (לכל מבוטח) בפוליסת רכוש ואובדן תוצאתי במועד הגשת מסמכי המכרז. כמו כן הוא נדרש להיות בעל ניסיון מוכח בישראל בביטוחי רכוש וחבויות וכל השירותים הכרוכים בכך.