מקבלי קצבה

הוראות השעה: מקבלי קצבה השוהים בחו"ל לא יצטרכו להמציא אישורי חיים בשלושת החודשים הקרובים

תשלומים המיועדים למקבלי קצבה ששוהים בחול לא יעוכבו, גם אם לא הומצא אישור חיים במשך שלושה חודשים. כך קבעה רשות שוק ההון במסגרת הוראות השעה לנוכח משבר הקורונה והקושי המובן בהמצאת אישורי חיים על ידי מקבלי הקצבאות בעקבות הגבלות התנועה. הרשות מבהירה, כי אין באמור כדי לגרוע מהחובות החלות על החברות המנהלות, בהתאם להוראות החוזר גם במהלך תקופת המעבר ובכלל זה החובה לשלוח הודעות למקבלי קצבאות בדבר החובה להמציא אישור חיים בהתאם למועדים הקבועים בהוראות החוזר. כמו כן, החובה לקבל אישור חיים העומד בתנאים הקבועים בסעיף 5 לחוזר ובשים לב...