משה שחף

שינויים במדיניות הרשות ביחס ליישום סולבנסי 2 / מאת משה שחף ומורלי דורי

דירקטיבת סולבנסי 2 היא דירקטיבת דרישות הון (המחליפה את דירקטיבת סולבנסי 1) המיושמת בחברות ביטוח בעולם בשנים האחרונות. דירקטיבה זו עורכת שינוי מהותי ומאלצת חישוב מחמיר בשיטת חישוב ההון המינימלי הנדרש לחברת ביטוח, על מנת להבטיח המשך סולבנטיות של חברות הביטוח על אף השינויים בסיכון על פני זמן. על פי עקרונות דירקטיבת סולבנסי 2 יחס כושר פירעון של חברת הביטוח מוגדר כהון המחושב לפי מאזן כלכלי שנערך לפי עקרונות סולבנסי 2, ביחס להון הנדרש לפי תרחישי קיצון של סיכוני אשראי, סיכונים ביטוחיים וסיכונים קטסטרופליים. יישום דירקטיבת סולבנסי 2 באירופה וגם...