משרד הבריאות

סיכוני החבות של תאגידי המים בישראל / מאת יעקב קיהל

נתבקשתי לשאת דברים בפני נציגים של תאגידי המים. מאז שנת 1990, בה פרסמתי מאמרי בעניין ביטוח אחריותה של רשות מקומית ואחריותה המקצועית ("ביטוח", בטאון איגוד חברות הביטוח, גיליון 73) עסקתי בחקר סוגיות הביטוח של משק המים בישראל, וגיבשתי דעתי כלהלן. כחלופה ממוקדת ומקצועית לפעילות הרשויות המוניציפאליות הוחלט ע"פ חוק על הקמת תאגידי מים וביוב שיפעלו כישות נפרדת בעלת זכויות וחובות. סעיף 10 בחוק תאגידי מים וביוב (תשס"א-2001) קובע כי לתאגיד יינתנו "הזכויות והסמכויות והחובות וההתחייבויות המוטלות על הרשות המקומית" והוא יבוא במקומה לכל דבר. עוד מובן מן החוק כי התאגיד...
פמי פרימיום עוברת לענן

פמי פרימיום עוברת לענן

בפמי פרימיום הסתיים פרויקט לבניית תשתית טכנולוגית עבור מערך הטלרפואה של החברה שבוצע על ידי CloudZone, חברת הענן של מטריקס. בעקבות כך, שירותי הטלרפואה של…
Pages
  • 1
  • 2