ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

ירידה ברווחי השקעות פגעה בתחומי החובה והחבויות, שיפור משמעותי ברכב רכוש

התייחסותי למגזר האלמנטרי בשנת 2018 כללה את התפוקה והרווחיות של 12 החברות הפעילות (למעשה 13, שכן ההתייחסות למנורה החזקות כוללת את החברות שומרה ומנורה מבטחים ביחד) ואינה כוללת התייחסות לכ-900 מיליון שקל השייכות לחברות אשראי כגון כלל אשראי, בסס"ח וכלל אשראי והחברות הממשלתיות - קרן לנזקי טבע וענבל. חברות אלו מופיעות במגזר האלמנטרי בהתייחס לדיווחי הפיקוח. בסקירה השנה גם לא התייחסתי לשתי חברות הביטוח החדשות (החברות הדיגיטליות - ליברה ווישור) שהחלו לפעול בשלהי 2018 ולפיכך התפוקה והרווחיות שלהן אינן משפיעות על מגמות כלשהן במגזר האלמנטרי (תפוקתן הייתה כ-18.1 מיליון שקל...